Input:

84/2024 Sb., Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry Garance

č. 84/2024 Sb., Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry
ZÁKON
ze dne 6. března 2024
o trhu s nevýkonnými úvěry
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a) činnost správce nevýkonného úvěru,
b) práva a povinnosti při správě nevýkonného úvěru a
c) práva a povinnosti obchodníka s úvěry.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) nevýkonným úvěrem odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba, jestliže
1. byly poskytnuty bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, zahraniční bankou se sídlem v jiném členském státě nebo zahraniční bankou se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České republiky nebo v jiném členském státě, a
2. splňují podmínky pro nevýkonné expozice podle čl. 47a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20132) v okamžiku jejich převodu osobou, která je poskytla,
b) obchodníkem s úvěry osoba, na kterou jsou v rámci jejího podnikání převáděny nevýkonné úvěry, nejde-li o banku, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banku se sídlem v jiném členském státě nebo zahraniční banku se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České republiky nebo v jiném členském státě,
c) převodem nevýkonného úvěru převod nevýkonného úvěru nebo postoupení práv a povinností z něj plynoucích,
d) trvalým nosičem dat jakýkoli nástroj, který umožňuje dlužníkovi uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,
e) kvalifikovanou účastí kvalifikovaná účast podle čl. 4 odst. 1 bodu 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20132) ,
f) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
g) domovským členským státem správce nevýkonného úvěru členský stát, ve kterém má správce nevýkonného úvěru sídlo; nemá-li správce nevýkonného úvěru podle svého vnitrostátního práva sídlo, pak členský stát, ve kterém má skutečné sídlo,
h) domovským členským státem obchodníka s úvěry členský stát, ve kterém má obchodník s úvěry sídlo; nemá-li obchodník s úvěry podle svého vnitrostátního práva sídlo, pak členský stát, ve kterém má skutečné sídlo,
i) hostitelským členským státem správce nevýkonného úvěru členský stát, který není jeho domovským členským státem a ve kterém má správce nevýkonného úvěru pobočku, ve kterém poskytuje služby jinak než prostřednictvím pobočky nebo ve kterém má dlužník své obvyklé bydliště nebo sídlo; nemá-li dlužník podle svého vnitrostátního práva sídlo, pak členský stát, ve kterém má skutečné sídlo,
j) hostitelským členským státem obchodníka s úvěry členský stát, který není jeho domovským členským státem a ve kterém má dlužník své obvyklé bydliště nebo sídlo; nemá-li dlužník podle svého vnitrostátního práva sídlo, pak členský stát, ve kterém má skutečné sídlo,
k) správou nevýkonného úvěru činnost vykonávaná jménem obchodníka s úvěry spočívající
1. ve výběru nebo vymáhání splatného dluhu z nevýkonného úvěru,
2. v