Input:

84/1947 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních v chovu koní Garance

č. 84/1947 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních v chovu koní
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. května 1947
o některých opatřeních v chovu koní.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16 odst. 1 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:
§ 1
V letech 1947 a 1948 bude plemennými hřebci připuštěn, popřípadě uměle osemeněn, pouze takový počet klisen, který je úměrný živočišné výrobě stanovené dvouletým hospodářským plánem. Počet klisen připadající na jednotlivé okresy určí ministerstvo zemědělství, na Slovensku po vyjádření pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, po slyšení Jednotných svazů zemědělců.
§ 2
Připuštěny, po případě uměle osemeněny, mohou býti pouze klisny zdravé,
a) zapsané do plemenných knih (§§ 25 až 29 vládního nařízení ze dne 14. června 1928, č. 83 Sb., o plemenitbě koní) nebo
b) vybrané a sepsané na klasifikačních svodech podle § 24 vl. nař. č.83/1928 Sb., na Slovensku v okresech, v nichž nebyly tyto svody provedeny, i klisny opatřené pouze potvrzením o vykonané jejich zdravotní prohlídce, provedené podle směrnic, které vydá pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy.
§ 3
(1) Klisny mohou být připuštěny, po případě uměle osemeněny, jen v tom obvodu zemského národního výboru, v němž mají svoje trvalé