Input:

82/1948 Sb., Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřičský zákon), platné do 31.8.1971 Archiv

č. 82/1948 Sb., Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřičský zákon), platné do 31.8.1971
[zrušeno č. 46/1971 Sb.]
ZÁKON
ze dne 16. dubna 1948
o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování
(zeměměřický zákon).
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Veřejné vyměřování a mapování na území republiky Československé náleží do oboru působnosti ministerstva financí.
(2) Veřejným vyměřováním a mapováním podle odstavce 1 se rozumí zejména:
a) vybudování geodetických základů polohopisných a výškopisných;
b) zakládání, udržování a obnovování veřejných mapových děl, zobrazujících geometricky polohopisně a výškopisně celé území státní nebo jeho části;
c) zeměměřické práce při zakládání, udržování a obnovování dokumentárního díla státních hranic;
d) vyhotovování kartografických odvozenin veřejných mapových děl;
e) jiné než vyměřovací a mapovací práce potřebné pro vybudování, udržování a obnovování pozemkového katastru jako jednotného uceleného díla;
f) zeměměřické práce při scelování pozemků a jiných hromadných úpravách pozemkové držby;
g) jakékoli rozmnožování veřejných mapových děl, po případě jejich odvozenin, a prodej jejich kopií (otisků, snímků a pod.);
h) zeměměřické práce vykonávané k opatření nebo doplnění měřických podkladů pro různé technické projekty a plány, placené nebo podporované z veřejných prostředků nebo z prostředků znárodněného podnikání;
ch) vedení v patrnosti všech výsledků prací uvedených pod písm. a) až h) a jejich odborná úschova;
i) sledování a podporování pokroků vědních oborů, jakož i vydávání předpisů, návodů a pokynů pro působnost uvedenou pod písm. a) až ch).
(3) Která veřejná mapová díla budou na území republiky Československé vybudována a udržována, stanoví vláda nařízením.
§ 2.
(1) Kde toho povaha služby vyžaduje, mohou úřady, ústavy, korporace, podniky a jakékoliv orgány státní a jiné veřejné správy vykonávati práce spojené s veřejným vyměřováním a mapováním v rozsahu nutném pro obor jejich působnosti (§ 5, odst. 1).
(2) Nedotčena zůstávají práva úředně oprávněných civilních techniků (civilních inženýrů) vykonávati některé úkony veřejného vyměřování a mapování.
(3) Ustanoveními tohoto zákona není dotčena působnost ministerstva národní obrany ve věcech veřejného vyměřování a mapování, určených výhradně zájmy obrany státu.
§ 3.
(1) Při provádění prací, uvedených v § 2, odst. 1, jest v zájmu jednotnosti a hospodárnosti využíti příslušných podkladů, zařízení a zkušeností, které jsou v oboru působnosti ministerstva financí.
(2) Ministerstvo financí může za úhradu skutečných nákladů nebo podle vyhlášených sazeb poplatků v dohodě s příslušným ústředním úřadem převzíti práce spadající do veřejného vyměřování a mapování pro jiné obory státní a jiné veřejné správy, i když mají vlastní oprávněné měřické orgány.
(3) Sazby poplatků za práce spadající do veřejného vyměřování a mapování a za používání jejich výsledků a podkladů stanoví ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě. Úřadům uvedeným v § 2 povolí ministerstvo financí