Input:

82/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové, platné do 14.8.1946 Archiv

č. 82/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové, platné do 14.8.1946
[zrušeno č. 161/1946 Sb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 28. září 1945
o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Do konečné úpravy náhrady válečných škod (§ 8, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 31. srpna 1945, č. 54 Sb., o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry) lze poskytnouti ze státních prostředků zálohy na náhradu za škody, které utrpěli v době od 30. září 1938 do skončení válečných operací českoslovenští státní příslušníci v obvodu zemí České a Moravskoslezské nebo v cizině poškozením, odcizením, zavlečením mimo státní území, zabráním, zničením nebo jinakou ztrátou věcí movitých nebo nemovitých, byla-li škoda způsobena jakýmkoli válečným činem některé válčící strany, jejích bojových jednotek nebo příslušníků.
§ 2.
Zálohu lze poskytnouti toliko na náhradu za škody (§ 1), které byly přihlášeny, vyšetřeny a zjištěny podle dekretu presidenta republiky č. 54/1945 Sb., a jen osobám sociálně slabým, které osvědčí,
a) že si opatřily (zřídily) již náhradní věc za věc odcizenou, zavlečenou, zabranou, zničenou nebo ztracenou, po případě že poškozenou věc uvedly do dřívějšího stavu, nebo že si takovou náhradní věc mohou opatřiti, po případě že pro zřízení nebo obnovu věci mají k disposici potřebný materiál i pracovní síly, dále
b) že neprodlené opětné opatření (zřízení) odcizené, zavlečené, zabrané, zničené nebo ztracené věci, po případě uvedení poškozené věci do dřívějšího stavu bylo nebo je nezbytně nutné proto, aby se obnovila jejich existence nebo aby se zabránilo dalším národohospodářským škodám, a konečně
c) že náklady na opětné opatření (zřízení) věci, po případě na její uvedení do dřívějšího stavu, nemohou hraditi z vlastních prostředků.
§ 3.
Záloha na náhradu za škodu se poskytuje v penězích, výjimečně též ve věcech (in natura). Zálohu ve věcech lze poskytnouti také v případech, kdy se žádá o zálohu v penězích a naopak.
§