Input:

81/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém Garance

č. 81/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 25. září 1945
o některých opatřeních v oboru spolkovém.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Nařízení a opatření z doby nesvobody, jimiž nebo podle nichž byly některé spolky rozpuštěny, se ruší.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje
a) na spolky, k jejichž zániku došlo v důsledku slučovacích a jednotících akcí v odborovém hnutí zaměstnaneckém a při organické výstavbě hospodářství,
b) na spolky, jejichž program není ve shodě se současnou politickou organisací veřejného života.
§ 2.
(1) Okresní národní výbory zřídí, aby zajištěný majetek spolků, rozpuštěných v době nesvobody, byl těmto spolkům vydán. Způsob uplatnění nároků na vrácení těch částí majetku, jež přešly do rukou třetích osob, bude upraven zvláštním předpisem.
(2) Spolky (§ 1), které hodlají obnoviti a dále vyvíjeti činnost, jsou povinny nejpozději do 2 měsíců po dni, kdy nabude účinnosti tento dekret, oznámiti spolkovému úřadu I. stolice, u něhož jsou zapsány ve spolkovém katastru, dvojmo vyhotoveným podáním dobu, kdy obnoví činnost, jakož i jména, povolání a bydliště členů předsednictva.
§ 3.
(1) Použivatelnost vládního nařízení ze dne 31. března 1939, č. 97 Sb., jímž se mění zákon ze dne 15. listopadu 1867, č. 134 ř. z., o právu spolčovacím, a činí některá opatření týkající se spolků, se ruší.
(2) Spolkům, které zanikly podle čl. II a III vládního nařízení uvedeného v