Input:

8/1946 Sb., Zákon o řízení v některých sporech z rodinného práva, platné do 31.12.1949 Archiv

č. 8/1946 Sb., Zákon o řízení v některých sporech z rodinného práva, platné do 31.12.1949
[zrušeno č. 266/1949 Sb.]
ZÁKON
ze dne 10. ledna 1946
o řízení v některých sporech z rodinného práva.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Pro řízení ve sporech o popření nebo o uznání manželského původu dítěte platí zásada vyhledávací, zejména v těchto směrech:
1. Prvý rok se nekoná;
2. soud vyšetří skutkový základ sporu z úřední povinnosti úplně a podle pravdy, nejsa ani co do skutečností ani co do průvodních prostředků obmezen na údaje a návrhy stran; o skutečnostech stranami nepřednesených a o důkazech jimi nenabídnutých, kterých se má užíti z úřední povinnosti, buďtež však strany slyšeny;
3. předpisy o právních následcích pojících se k tomu, že se strana opominula vyjádřiti o skutkových tvrzeních nebo o listinách, neplatí; rovněž neplatí předpisy o právních následcích uznání žalobního nároku, vzdání nebo doznání. Jaký význam má soudní doznání, posoudí soud podle § 272 c. ř. s.;
4. nedostaví-li se jedna strana k jednání, nenastanou zákonné následky zmeškání. I když se ta neb ona strana k jednání nedostaví, lze je provésti a v něm pokračovati. Bude-li jednání odročeno, budiž k němu obeslána i strana, která předchozí rok zmeškala;
5. v odvolacím řízení mohou býti uplatňovány skutečnosti a nabízeny důkazy, které před soudem první stolice nebyly předneseny. Zásady uvedené pod č. 2 a 3 platí i v řízení odvolacím. Odvolací soud projedná a rozhodne spor, nejsa obmezen odvolacími návrhy stran.
(2) Ve sporech o původ dítěte jsou, pokud je toho třeba k zjištění původu, strany, svědci, dítě, o jehož původ jde, a uzná-li to soud za nezbytné, i jiné osoby povinni podrobiti se vyšetření po stránce dědičnosti, zvláště jsou povinni trpěti odnětí krve k provedení krevní zkoušky. Zdráhá-li se některá z jmenovaných osob bez náležitých důvodů tak učiniti, může býti užito přímého donucení, zvláště může býti nařízeno nucené předvedení za účelem vyšetření. O důvodnosti zdráhání rozhodne soud usnesením. Proti usnesení,