Input:

79/1949 Sb., Vládní nařízení o rozdělení území hl.m.Prahy pro účely veřejné správy, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 79/1949 Sb., Vládní nařízení o rozdělení území hl.m.Prahy pro účely veřejné správy, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. března 1949
o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 zákona ze dne 24. března 1949, č. 76 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze;
§ 1.
(1) Na území hlavního města Prahy se zřizuje pro účely veřejné správy 16 městských obvodů (Praha 1 až Praha 16).
(2) Území městských obvodů hlavního města Prahy je popsáno se vztahem k dosavadním městským částem v příloze I. Hranice městských obvodů jsou, pokud rozdělují dosavadní městské části, podrobně popsány v příloze II. Obě přílohy jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2.
Na uspořádání pozemkového katastru na území hlavního města Prahy podle katastrálních území se zřízením městských obvodů podle tohoto nařízení nic nemění.
§ 3.
Vládní nařízení ze dne 21. října 1947, č. 187 Sb., o územním rozdělení hlavního města Prahy, se zrušuje.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1949; provede je ministr vnitra.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
 
Příloha I k § 1, odst. 2 vl. nař. č. 79/1949 Sb.
Popis území městských obvodů hlavního města Prahy.
1. Městský obvod Praha 1.
Jeho území tvoří:
a) městské části Josefov, Malá strana a Staré město;
b) část území městské části Holešovice-Bubny, na němž je Občanská plovárna;
c) městská část Hradčany vyjma část území severně od ulic Jelení a Mariánské Hradby a východně od ulice U Brusnice.
2. Městský obvod Praha 2.
Jeho území tvoří:
a) městská část Vyšehrad;
b) část území městské části Nové Město jihozápadně od osy Václavského náměstí;
c) část území městské části Nusle severně od ulice Krokovy a severně od jižní hranice tělesa Spojovací dráhy;
d) část území městské části Královské Vinohrady západně od ulic Škrétovy, Bělehradské, Šafaříkovy a Pod nuselskými schody.
3. Městský obvod Praha 3.
Jeho území tvoří:
a) městská část Karlín vyjma objekt čp. 268 (Rustonka);
b) část území městské části Nové Město severovýchodně od osy Václavského náměstí.
4. Městský obvod Praha 4.
Jeho území tvoří:
a) městské části Jinonice, Košíře a Motol;
b) část území městské části Smíchov západně od ulice Erbenovy, od schodiště mezi objekty čp. 1571 a 1373 - Smíchov a od cesty vedoucí podél domů čp. 2224, 737, 110 a 1393 - Smíchov na Masarykův státní stadion.
5. Městský obvod Praha 5.
Jeho území tvoří:
a) městská část Břevnov;
b) část území městské části Dolní Liboc jižně od Hradního potoka a ulice Sestupné v dolní části;
c) městská část Střešovice vyjma část území východně od ulice Pevnostní.
6. Městský obvod Praha 6.
Jeho území tvoří:
a) městské části Dejvice, Sedlec, Veleslavín a Vokovice;
b) městská část Bubeneč bez východního dílu Císařského ostrova až ke kanalisační čisticí stanici, dále bez Královské obory a bez území jižně od dráhy Praha - Kladno, sahajícího na západ až k ulici U Vorlíků;
c) část území městské části Holešovice - Bubny západně od čáry spojující severovýchodní cíp ulice Na baště sv. Tomáše s vyústěním ulice U Vorlíků;
d) část území městské části Hradčany severně od ulic Jelení a Mariánské