Input:

78/1958 Sb., Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 78/1958 Sb., Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky, platné do 31.12.1991
[zrušeno č. 549/1991 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 11. prosince 1958,
kterým se stanoví arbitrážní poplatky
Ministr finanční nařizuje podle § 24, § 28 odst. 3 a § 29 odst. 2 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládních nařízení č. 77/1953 Sb., a č. 45/1954 Sb. (dále jen („vládní nařízení“):
§ 1
Předmět a sazba poplatku
(1) Za řízení před orgány státní a resortní (oblastní) arbitráže se platí tyto arbitrážní poplatky (dále jen „poplatky“):
1. V předsmluvních sporech, ve sporech o změnu a zrušení smluv, o zajištění jejich splnění a v majetkových sporech, jejichž předmět nelze ocenit 500,- Kčs.
2. V ostatních majetkových sporech 2 % z hodnoty předmětu sportu, nejméně však 200,- Kčs a nejvýše 100 000,- Kčs.
3. Ve sporech o základní podmínky dodávky............. 1200,- Kčs
(2) Ze žádosti o přezkoumání sporu hlavním arbitrem se platí dvojnásobek poplatku uvedeného v odstavci 1.
§ 2
Z čeho se platí poplatek
(1) V předsmluvních sporech, ve sporech o změnu a zrušení smluv a ve sporech o jejich zajištění se platí poplatek z každé smlouvy. Odchylně od ustanovení předchozí věty platí se poplatek 500,Kčs, požaduje-li se v jedné arbitrážní žádosti (vyjádření) rozhodnutí nejvýše o třech smlouvách, týkajících se dodávek hutních výrobků nebo nejvýše o třech smlouvách, týkajících se dovozu nebo vývozu (dodávkových příkazů); z každé další smlouvy (dodávkového příkazu) se v takovém případě platí 200,- Kčs. O tom, zda jde o případ upravený tímto odstavcem, rozhoduje arbitráž, před kterou se vede řízení.
(2) V majetkových sporech se platí poplatek z každého uplatněného nároku; uplatní-li se však v jedné arbitrážní žádosti (vyjádření) více nároků z jedné hospodářské smlouvy, platí se poplatek z jejich součtu.
(3) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně, bylo-li řízení zahájeno arbitrážními orgány z vlastního podnětu, z příkazu orgánu, při němž je zřízena arbitráž, nebo z příkazu arbitráže zřízení při vyšším orgánu.
§ 3
Kdo platí poplatek
(1) Poplatek platí strana,
a) na jejíž žádost se zahajuje arbitrážní řízení,
b) která uplatnila požadavek ve vyjádření k žádosti.
(2) Zahajuje-li se řízení bez žádosti strany (§ 2 odst. 3), určí se arbitráž, která strana je povinna zaplatit poplatky.
§ 4
Hodnota předmětu sporu
(1) Hodnotu předmětu sporu, z níž se poplatek vypočítává, je strana povinna uvést v žádosti, popř. ve vyjádření.
(2) Zahajuje-li se řízení bez žádosti strany (§ 2 odst. 3) nebo uvedla-li strana v žádosti nebo ve vyjádření nižší než skutečnou hodnotu sporu, určí arbitráž hodnotu předmětu sporu v rozhodnutí.
(3) Zvýší-li se hodnota předmětu sporu během řízení, zvýší se i poplatek (při snížení hodnoty předmětu sporu zaplacený poplatek se nevrací).
(4) Základ poplatku se zaokrouhluje nahoru na celé stokoruny.
§ 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný před podáním arbitrážní žádosti nebo vyjádření. Arbitrážní orgány jsou povinny zjišťovat, byl-li poplatek správně zaplacen.
(2) Zvýší-li strana hodnotu předmětu sporu během řízení nebo zahajuje-li se řízení bez žádosti strany (§ 2 odst.