Input:

78/1952 Sb., Zákon o dani z příjmů obyvatelstva, platné do 31.12.1961 Archiv

č. 78/1952 Sb., Zákon o dani z příjmů obyvatelstva, platné do 31.12.1961
[zrušeno č. 145/1961 Sb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o dani z příjmů obyvatelstva.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Daňová povinnost.
§ 1.
Kdo platí daň.
Daň platí fysické osoby ze všech svých příjmů, které nejsou podrobeny dani ze mzdy, dani literární a umělecké činnosti nebo dani zemědělské.
§ 2.
Zdaňovací období.
Daň se vyměřuje za kalendářní rok po jeho uplynutí.
Základ daně.
§ 3.
Základem, z něhož se daň vyměřuje, je rozdíl mezi celkovým příjmem poplatníka (peněžním i naturálním) podrobeným téže daňové sazbě a výdaji vynaloženými na dosažení příjmu.
§ 4.
Má-li poplatník v podniku nebo při výdělečné činnosti zaměstnance a je-li základ daně zjištěný podle § 3 nižší než 30 % nákladu na hrubé mzdy těchto zaměstnanců, je základem daně 30 % nákladu na hrubé mzdy; za zaměstnance se však nepovažují manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezletilé děti.
ČÁST II.
Zdanění příjmů z práce nevykonávané v pracovním poměru a příjmů drobných
řemeslníků a živnostníků.
§ 5.
Sazba daně.
Příjmy ze soukromé činnosti lékařů, dentistů a podobných povolání, odměny vynálezců a zlepšovatelů za přijaté vynálezy a zlepšovací náměty, odměny za podávání vědeckých, odborných a znaleckých posudků všeho druhu, dále příjmy ze soukromého vyučování všeho druhu a příjmy řemeslníků a živnostníků, kteří nemají zaměstnance, se zdaňují takto:
při základu daně
 
přes Kčs
do Kčs
činí daň
 
 
 
 
 
15 000,-
 
 
5 %
 
 
15 000,-
30 000,-
 
 
10 %
 
 
30 000,-
40 000,-
3000,- Kčs
a
15 %
ze základu přesahujícího
30 000,- Kčs
40 000,-
60 000,-
4500,- ''
a
25 %
 
40 000,- ''
60 000,-
90 000,-
9500,- ''
a
35 %
 
60 000,- ''
90 000,-
140 000,-
20 000,- ''
a
45 %
 
90 000,- ''
140 000,-
230 000,-
42 500,- ''
a
55 %
 
140 000,- ''
230 000,-
500 000,-
92 000,- ''
a
65 %
 
230 000,- ''
500 000,-
 
267 500,- ''
a
80 %
 
500 000,- ''.
§ 6.
Zvýšení a snížení daně.
(1) Daň podle § 5 se zvyšuje
a) poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu, o 40 % daně a
b) poplatníkům, kteří vyživují jednu osobu, o 20 % daně.
(2) Daň podle § 5 se snižuje o 30 % poplatníkům, kteří vyživují více než tři osoby, nejvýše však o 6000,- Kčs.
(3) Táž osoba může být uznána za vyživovanou osobu pouze u jednoho poplatníka a u téhož poplatníka pouze u jedné daně.
(4) Daň se sníží, jen nebyla-li poplatníku snížena z téhož důvodu daň ze mzdy nebo daň zemědělská.
§ 7.
Daň podle § 5 se zvýšením podle § 6 nesmí činit více než 80 % daňového základu.
§ 8.
Daněprosté minimum.
Daň se nevyměří, nepřesahuje-li základ daně 12 000,- Kčs a je-li poplatník svou výživou a výživou své rodiny odkázán výhradně na příjmy uvedené v § 5.
ČÁST III.
Zdanění ostatních příjmů.
§ 9.
Sazba daně.
(1) Příjmy z budov, příjmy obchodníků, autodopravců, povozníků a hostinských, dále příjmy řemeslníků a živnostníků, kteří mají zaměstnance, a všechny ostatní příjmy kromě příjmů, které se zdaňují podle § 5, se zdaňují takto:
při základu daně
 
přes Kčs
do Kčs
činí daň
 
15 000,-
 
 
6 %
 
15 000,-
30 000,-
 
 
12 %
 
30 000,-
40 000,-
3 600,- Kčs
a
18 %
ze základu přesahujícího 30 000,- Kčs