Input:

77/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských, platné do 30.6.1950 Archiv

č. 77/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských, platné do 30.6.1950
[zrušeno č. 103/1950 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. dubna 1946,
kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 20,. 21 a 23 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského:
Statut národních podniků potravinářských.
Oddíl I.
Národní podniky.
ČÁST PRVÁ.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
(1) Národní podnik zřídí ministr výživy v dohodě s ministry zemědělství a financí, na Slovensku též v dohodě s pověřenci pro výživu a zásobování, zemědělství a finance, z majetkové podstaty znárodněných podniků, z konfiskovaného nepřátelského majetku průmyslových podniků a z dosavadních státních podniků ve znárodněných odvětvích. V těchto odvětvích může ministr výživy v dohodě s ministry zemědělství a financí, na Slovensku též v dohodě s pověřenci pro výživu a zásobování, pro zemědělství a pro finance, zříditi nové národní podniky. Národní podnik výrobní může býti také zřízen z majetkových podstat, které Československý stát nabude jiným způsobem než konfiskací; takové majetkové podstaty mohou býti též začleněny do kteréhokoliv národního podniku.
(2) Národnímu podniku určí ministr výživy, na Slovensku v dohodě s pověřencem pro výživu a zásobování, znění firmy, předmět podnikání, jeho sídlo a u podniků spravovaných představenstvem zřízeným podle ustanovení § 18, odst. 3 dekretu č. 101/1945 Sb. (nadále jen dekret) počet členů (náhradníků) představenstva; změny schvaluje rovněž ministr výživy, na Slovensku v dohodě s pověřencem pro výživu a zásobování.
(3) Zřízení národního podniku, znění firmy a předmět podnikání v jeho sídlo se vyhlásí v Úředním listě republiky Československé a v Úradnom vestníku zároveň s určením dne, ke kterému národní podnik převezme majetek mu připadající. Stejně se vyhlašují změny firmy, předmětu podnikání a sídla národního podniku.
§ 2.
(1) Národní podniky jsou majetkem státu ve smyslu ustanovení dekretu presidenta republiky č. 101/1945 Sb. Mají postavení samostatných právnických osob. Platí pro ně ustanovení o obchodnících plného práva, s hlediska daňového předpisy o podnicích veřejně účtujících, podléhají poplatkové povinnosti podle poplatkového zákona (poplatkových pravidel) s jeho změnami a doplňky a platí od svého zřízení poplatkový ekvivalent podle § 1, odst. 2, písm. a) zákona ze dne 9. dubna 1938, č. 76 Sb., o poplatkovém ekvivalentu.
(2) Národní podniky buďtež vedeny zásadami obchodního podnikání. Stát neručí za jejich závazky.
§ 3.
(1) Národní podnik jest povinen užívati ve firmě označení „národní podnik“ a to v nezkráceném znění.
(2) Národní podnik se zapisuje jako firma kupce jednotlivce do rejstříku u krajského soudu vykonávajícího pravomoc ve věcech obchodních, v jehož obvodu má podnik své sídlo; má-li podnik odštěpný (vedlejší) závod, budiž také oznámen k zápis do rejstříku u krajského soudu vykonávajícího pravomoc ve věcech obchodních, v jehož obvodu jest tento závod.
(3) V ohlášce k zápisu do rejstříku, k níž jest