Input:

76/1950 Sb., Vládní nařízení o odměně a náhradě hotových výloh stálých přísežných znalců a tlumočníků, platné do 31.8.1959 Archiv

č. 76/1950 Sb., Vládní nařízení o odměně a náhradě hotových výloh stálých přísežných znalců a tlumočníků, platné do 31.8.1959
[zrušeno č. 47/1959 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. června 1950
o odměně a náhradě hotových výloh stálých přísežných znalců a tlumočníků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12 zákona č. 167/1949 Sb., o stálých přísežných znalcích a tlumočnících:
§ 1.
(1) Předpisy tohoto nařízení platí pro stálé přísežné znalce (dále jen „znalce“) a stálé přísežné tlumočníky (dále jen „tlumočníky“).
(2) Přibral-li soud ke znaleckému (tlumočnickému) úkonu příležitostného znalce (tlumočníka), náleží tomuto odměna a náhrada hotových výloh rovněž podle tohoto nařízení.
§ 2.
(1) Výše odměny za znalecký úkon (znalečné) se řídí povahou odborných znalostí, jichž bylo třeba k provedení tohoto úkonu, a délkou pracovní doby, potřebné k jeho přípravě a k provedení.
(2) Výše odměny za tlumočnický úkon se řídí délkou pracovní doby, potřebné k jeho přípravě a k provedení, a tím, zda běží o ústní nebo písemný překlad z cizí řeči do češtiny (slovenštiny) nebo naopak.
(3) Podle zásad uvedených v odstavcích 1 a 2 stanoví sazby odměn znalců a tlumočníků ministerstvo spravedlnosti a vyhlásí je v příslušném úředním listě (§ 5 odst. 1 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen).
§ 3.
(1) Znalci náleží