Input:

76/1948 Sb., Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské, platné do 12.12.1949 Archiv

č. 76/1948 Sb., Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské, platné do 12.12.1949
[zrušeno č. 252/1949 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. dubna 1948
o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské (dále jen „ústavní dekret“):
§ 1.
Pro vrácení československého státního občanství osobám, které ho pozbyly podle § 1 ústavního dekretu, platí, pokud z ústavního dekretu jinak nevyplývá nebo dále není jinak stanoveno, všeobecné předpisy o nabývání československého státního občanství.
§ 2.
O žádosti o vrácení československého státního občanství jest rozhodnouti do pěti let ode dne, kdy skončila lhůta pro podání žádostí (§ 3, věta první ústavního dekretu). Žádosti lze však platně vyhověti jen, uplynuly-li tři roky ode dne, kdy skončila lhůta pro podání žádostí.
§ 3.
(1) Československé státní občanství lze vrátiti jen žadateli, který neporušil povinnosti československého státního občana, nenabyl jiné státní příslušnosti a má trvalé bydliště na území republiky Československé.
(2) Žadatel, který dovršil nebo nejpozději v poslední den lhůty, stanovené pro podání žádostí, dovrší 14. rok věku, musí nadto prokázati svým poměrům přiměřenou znalost češtiny nebo slovenštiny. V případech zřetele hodných může ministerstvo vnitra prominouti zcela nebo zčásti podání tohoto průkazu.
§ 4.
Československé státní občanství lze vrátiti i žadateli, který nemá zajištěno domovské právo v některé obci Československé republiky nebo nemá majetek nebo výdělek potřebný k výživě své a své