Input:

7/1952 Sb., Zákon o přechodných opatřeních v oboru patentů Garance

č. 7/1952 Sb., Zákon o přechodných opatřeních v oboru patentů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 28. března 1952
o přechodných opatřeních v oboru patentů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Patenty udělené patentním úřadem v Praze a úřadem na ochranu živnostenského vlastnictví v Bratislavě platí na celém československém státním území. To platí také o právech k používání vynálezů, která byla udělena pro celý obvod platnosti těchto patentů.
(2) Byly-li úřady uvedenými v odstavci 1 uděleny patenty na stejný vynález, pozbývá platnosti patent, jemuž přísluší pozdější doba přednosti. Přísluší-li takovým patentům, jež patří témuž majiteli, stejná doba přednosti, pozbývá platnosti patent udělený na přihlášku, která byla podána později.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí přiměřeně také o patentech uznaných podle zákona č. 146/1942 Sl. z., o některých opatřeních na ochranu vynálezů.
§ 2.
Licence k patentu, který pozbyl platnosti podle § 1 odst. 2, se pokládá za licenci k patentu, který zůstal platný; patřily-li však takové patenty různým majitelům, pokládá se nadále ten, komu byla udělena licence k zanikajícímu patentu, za předchozího použivatele.
§ 3.
Patent na vynález, který byl patentním úřadem v Praze nebo úřadem na ochranu živnostenského vlastnictví v Bratislavě udělen pouze pro část československého státního území, nepůsobí proti tomu, kdo do 31. března 1952 nezávisle na původci na ostatním území vynálezu používal nebo k používání vynálezu vykonal všechna opatření.
§ 4.
O přihláškách vynálezů, které byly podány u patentního úřadu v Praze a u úřadu na ochranu živnostenského vlastnictví v Bratislavě a o nichž tyto úřady dosud nerozhodly, bude rozhodnuto podle zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech. Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty vyzve vyhláškou v úředním listě jednotlivé přihlašovatele, aby ve lhůtě tří měsíců uvedli své přihlášky v soulad s předpisy uvedeného zákona; neučiní-li tak včas, má se za to, že se vzdali dalšího projednávání své přihlášky.
§ 5.
(1) Podal-li týž přihlašovatel na stejný vynález přihlášku jednak u patentního úřadu v Praze, jednak u úřadu na ochranu živnostenského vlastnictví v Bratislavě a na jednu z nich již byl udělen patent, který dosud platí, zastavuje se řízení o druhé přihlášce. Měla-li však přihláška, o níž se řízení zastavuje, dřívější dobu přednosti, pokládá se patent za udělený z této přihlášky.
(2) Byly-li přihlášky stejného vynálezu podány různými přihlašovateli a k přihlášce s pozdější dobou přednosti byl udělen patent, pozbývá platnosti tento patent; jeho majiteli však přísluší právo předchozího použivatele proti tomu, kdo podal přihlášku, o níž dosud nebylo rozhodnuto.
§ 6.
(1) Pro patenty udělené podle dosavadních předpisů platí po zbývající dobu jejich platnosti ustanovení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech. Přitom se pokládají patenty, které byly prohlášeny za závislé, nadále za závislé patenty podle zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech a přídavkové patenty nadále za patenty samostatné, pokud podle tohoto zákona nebude vyznačena jejich závislost.
(2) Ustanovení zákona o vynálezech a zlepšovacích