Input:

67/1953 Sb., Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku Archiv

č. 67/1953 Sb., Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zahraničního obchodu
ze dne 30. června 1953,
jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku.
Ministr zahraničního obchodu nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 1 zákona č. 145/1950 Sb., o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku, a podle § 2 vládního nařízení č. 27/1952 Sb., o organisaci celní správy:
§ 1.
Vysvětlivky k celnímu sazebníku vyhlášené v příloze vládního nařízení č. 258/1949 Sb., o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku, ve znění nařízení ministra financí č. 205/1950 Sb. a č. 126/1951 Sb. a nařízení ministra zahraničního obchodu č. 50/1952 Sb. se mění a doplňují. Změny a doplňky jsou obsaženy v příloze tohoto nařízení a vyhlašují se v příloze Sbírky zákonů.1
1) Na straně 97.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1953.
 
Široký v. r.
Dvořák v. r.
 
Příloha nařízení č. 67/1953 Sb.
Příloha nařízení ministra zahraničního obchodu č. 67/1953 Sb., jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku.
Změny a doplňky vysvětlivek k celnímu sazebníku.
1. V úvodní vysvětlivce 3 odstavec 3 se slovo „hedvábím“ nahrazuje slovy „přírodním hedvábím“.
2. Odstavec 3 vysvětlivek k saz. čís. 27 se vypouští.
3. Vysvětlivka 1 k saz. čís. 44, jejíž dosavadní znění se označuje jako odstavec 1, doplňuje se novým odstavcem tohoto znění:
(2) Zásilky sušené zeleniny podle poznámky za saz. pol. 44 a) projedná celnice s výhradou, že příležitostně dodatečně dohlédne ve zpracovávajícím podniku na použití zeleniny nebo že učiní opatření, aby takový dohled vykonala jiná celnice nebo některý národní výbor.
4. Vysvětlivka 1 k saz. čís. 71 se doplňuje novým odstavcem 6 tohoto znění:
(6) Jateční koně se projednávají podle poznámky 2 bez ohledu na stáří koně, jestliže bude při jejich projednání předloženo celnici osvědčení ministerstva potravinářského průmyslu, že jsou určeni na porážku. Bez takového osvědčení se koně projednají podle saz. pol. 71 a) nebo 71 b).
5. Ve vysvětlivce 2 odst. 3 k saz. čís. 88, 89 a 90 se slova „jde-li o tuky umělé“ nahrazují slovy „jde-li o tuky chemicky upravené, jež pozůstávají v podstatě z tuků rostlinného původu“.
6. Ve vysvětlivce 3 odst. 3 písm. e) k saz. čís. 88, 89 a 90 se vypouští slovo „umělé“.
7. Vysvětlivka 4 k saz. čís. 88, 89 a 90 se mění a zní:
4. Druh a množství denaturačních prostředků, jichž lze použít k denaturaci jedlých tuků za tím účelem, aby tyto tuky mohly být projednány sníženou celní sazbou podle poznámky 1 k saz. čís. 90, stanoví v jednotlivých případech celnice nebo ústřední celní správa, přihlížejíc při tom k jejich dalšímu zpracování. Denaturace může být nahrazena příležitostnou kontrolou jejich skutečného upotřebení k technickým účelům.
8. Ve vysvětlivce 5 k saz. čís. 88, 89 a 90 se slova „podle poznámky 3“ nahrazují slovy „podle poznámky 2“.
9. Vysvětlivka 5 k saz. čís. 108 se vypouští.
10. Vysvětlivka 4 k saz. čís. 109 se vypouští.
11. Vysvětlivky k saz. čís. 134 se mění a znějí:
Saz. čís. 134.
Dříví stavební a užitkové; korek.
1. (1) Jako dříví užitkové, na rozdíl od dříví palivového, se projednává dovážené dříví z lesních