Input:

67/1948 Sb., Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců Garance

č. 67/1948 Sb., Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců
ZÁKON
ze dne 18. března 1948
o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Státním zaměstnancům, jejichž trvalé služební působiště jest v obci zařazené dosud do skupiny míst D, náleží činovné (adjutum, remunerace, odměna, denní plat) podle skupiny míst C.
§ 2.
Státními zaměstnanci podle tohoto zákona se rozumějí státní zaměstnanci, pro něž platí zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), nebo předpisy vydané podle něho.
§ 3.
Ustanovení § 1 platí též
a) pro osoby v učitelské službě, jejichž platové a služební poměry jsou upraveny zákonem ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon),
b) pro zaměstnance svazků územní samosprávy a ostatních korporací veřejného práva a nadací, jejichž platové poměry jsou upraveny všeobecnými předpisy obdobnými