Input:

67/1946 Sb., Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění Garance

č. 67/1946 Sb., Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění
ZÁKON
ze dne 11. dubna 1946
o volbě ústavodárného Národního shromáždění.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA PRVNÍ.
Ustanovení všeobecná.
ČÁST I.
Volební kraje.
§ 1.
Pro volby do ústavodárného Národního shromáždění se tvoří celkem 28 volebních krajů. určují se v příloze, jež je součástí tohoto zákona. Správními okresy v jednotlivých volebních krajích se rozumějí správní okresy podle stavu v den vypsání volby.
ČÁST II.
Určení počtu poslanců volených v zemích.
§ 2.
(1) Počet poslanců, kteří mají býti voleni v zemi České, Moravskoslezské a na Slovensku, určí způsobem určeným v odstavcích 3 až 5 ústřední volební výbor (§ 4, odst. 1) ve schůzí svolané k tomu účelu ministrem vnitra.
(2) Místní národní výbor jest povinen předložiti dne 7. května 1946 do 12. hodiny polední písemnou zprávu o počtu všech voličů zapsaných k tomuto dni ve stálých seznamech voličských, které jsou podkladem pro volby, i s ověřeným opisem těchto seznamů nadřízenému okresnímu národnímu výboru. Pokud jde o města statutární, předkládají uvedené zprávy a opisy voličských seznamů místní národní výbory v těchto městech zemskému národnímu výboru, a pokud jde o města Bratislavu a Košice, místní národní výbory v těchto městech pověřenectvu vnitra. Okresní národní výbor pořídí po přezkoumání přehled o počtu všech osob zapsaných ve voličských seznamech v jeho správním okresu podle jednotlivých obcí a předloží tento okresní přehled nejpozději dne 10. května 1946 do 12. hodiny polední zemskému národnímu výboru (pověřenectvu vnitra) ve dvojím stejnopise. Zemský národní výbor (pověřenectvo vnitra) předloží po přezkoumání okresních přehledů ve dvojím stejnopise přehled o počtu osob zapsaných ve voličských seznamech ke dni 7. května 1946 v jeho správním obvodu, doložený okresními přehledy (zprávami měst statutárních a měst Bratislavy a Košic), nejpozději dne 12. května 1946 do 12. hodiny ministerstvu vnitra. Po přezkoumání všech těchto zpráv pořídí ministerstvo vnitra přehled o počtu osob zapsaných ve voličských seznamech ke dni 7. května 1946 na území celého státu.
(3) Předseda ústředního volebního výboru podá zprávu o tom, zda podle odstavce 2 bylo správně postupováno a zda není třeba výsledek opraviti proto, že se stal omyl ve výpočtech. Ústřední volební výbor zjistí po přezkoumání přehledů a zpráv uvedených v odstavci 2 celkový počet osob zapsaných ve voličských seznamech ke dni 7. května 1946 na území celého státu a zvláště v zemi České, Moravskoslezské a na Slovensku. Nato rozdělí tento celkový počet osob zapsaných ve voličských seznamech na území celého státu počtem poslanců, které je zvoliti (300). Celé číslo dělením vyšlé beze zlomku jest státním mandátovým číslem.
(4) V každé ze zemí se zvolí tolik poslanců, kolikrát jest státní mandátové číslo obsaženo v součtu všech osob zapsaných ve voličských seznamech v dotčené zemi. Nebyly-li takto rozvrženy všechny mandáty, přikáže ústřední volební výbor zbývající mandát podle většího zbytku dělení. Jsou-li zbytky dělení sobě rovny, rozhodne los.
(5) Počet poslanců připadající podle