Input:

63/1948 Sb., Zákon o zhodnocování činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků Garance

č. 63/1948 Sb., Zákon o zhodnocování činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků
ZÁKON
ze dne 25. března 1948
o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Doba činnosti národního správce živnostenského podniku, po kterou podnik řádně spravoval ve smyslu ustanovení § 21 dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, na Slovensku ve smyslu § 20 nařízení Slovenské národní rady ze dne 5. června 1945, č. 50 Sb. SNR, o národní správě, se započítává do předepsané doby pomocnického (tovaryšského) zaměstnání v příslušné živnosti.
(2) U živností uvedených v § 38, odst. 3 a 4 ž. ř. (§ 53, odst. 3 a 4 ž. z.) jest podmínkou započtení, že se národní správce před svým ustanovením vyučil živnosti obchodní. U ostatních živností vázaných na průkaz způsobilosti jest podmínkou započtení, že národní správce byl před svým ustanovením v témže oboru zaměstnán po dobu rovnající se alespoň dvěma třetinám celkové doby výcviku, předepsané nebo obvykle požadované pro průkaz způsobilosti; při tom je však třeba, aby u živností, kde je předepsáno vyučení, byl vyučen.
(3) Potvrzení o tom, že národní správce živnostenský podnik řádně spravoval, vydává úřad (orgán), který národního správce ustanovil.
§ 2.
(1) Právo národního správce na příděl drobného živnostenského podniku podle § 5, odst. 1 zákona ze dne 14. února 1947, č. 31 Sb., o některých zásadách při rozdělování