Input:

62/1946 Sb., Vládní nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum) Garance

č. 62/1946 Sb., Vládní nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum)
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. března 1946
o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum).
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 2. července 1924, č. 165 Sb., o ochraně výroby rostlinné:
HLAVA I.
§ 1.
(1) Pěstitel neb držitel bramborů jest povinen hlásiti každý případ rakoviny bramborů (Synchytrium endobioticum - v dalším jen „rakovina“) nebo podezření z jejího výskytu místnímu národnímu výboru, v jehož obvodu byly brambory vypěstovány anebo uloženy; hlášení budiž učiněno do 24 hodiny po zjištění rakoviny nebo vzniku podezření.
(2) Místní národní výbor jest povinen neprodleně hlásiti každý případ rakoviny nebo podezření z jejího výskytu příslušnému výzkumnému ústavu (§ 2); v hlášení nutno přesně udati adresu pěstitel nebo držitele bramborů, katastrální číslo a výměru zamořeného nebo podezřelého pozemku, po případě místo, kde jsou brambory uloženy.
(3) Pěstitel nebo držitel bramborů nakažených nebo podezřelých z rakoviny jest povinen dodati místnímu národnímu výboru na jeho vyzvání ihned vzorek, který místní národní výbor uloží do bezpečného obalu a odešle neprodleně k bezplatnému přezkoušení příslušnému výzkumnému ústavu (§ 2).
(4) Nakažené nebo podezřelé brambory nesmějí býti přemístěny až do dalšího rozhodnutí (§ 4 a násl.); místní národní výbor je povinen přísně dozírati na dodržování tohoto ustanovení.
§ 2.
Odborným dozorem na zachovávání ustanovení zákona č. 165/1924 Sb., pokud jde o opatření proti rakovině, se pověřují tyto výzkumné ústavy:
a) pro zemi Českou: Ústav pro ochranu rostlin státních výzkumných ústavů zemědělských v Praze,
b) pro zemi Moravskoslezskou: ústav pro ochranu rostlin zemských výzkumných ústavů zemědělských v Brně;
c) pro Slovensko: Fytopathologický ústav státních výzkumných ústavů zemědělských v Bratislavě a v Košicích (v dalším textu „výzkumné ústavy“).
§ 3.
(1) Orgány výzkumných ústavů jsou za účelem zjištění zdravotního stavu bramborů oprávněny konati prohlídky pozemků a zásob bramborů v hospodářských budovách, skladištích a prodejnách bramborů u zemědělců a v obchodě nebo i bramborů v přepravě jakéhokoli druhu a bráti podle potřeby vzorky k dalšímu vyšetřování. Za železniční a poštovní přepravy může se tak státi jen po dohodě se železniční stanicí, po případě s poštovním úřadem; výkon prohlídky, vzetí vzorku a rozhodnutí kontrolního orgánu o tom, jak má býti dále naloženo se zásilkou, musí kontrolní orgán poznamenati v nákladním listě, po případě v poštovní průvodce.
(2) Orgány výzkumných ústavů, konající prohlídky pozemků a zásob bramborů v hospodářských budovách, skladištích a prodejnách, jsou oprávněny i v těchto případech bráti podle potřeby přiměřené vzorky bramborů nebo jiných podezřelých plodin k dalšímu vyšetřování.
(3) Prohlídky v budovách, skladištích a prodejnách se mohou díti pouze v mezích ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního.
(4) K prohlídce budiž v každém případě přizván vlastník pozemku, budovy, skladiště nebo