Input:

61/1951 Sb., Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory Garance

č. 61/1951 Sb., Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory
ZÁKON
ze dne 11. července 1951,
jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Oprávnění civilních inženýrů, civilních geometrů a úředně autorizovaných horních inženýrů (dále jen „civilní technikové“) se zrušují dnem 31. prosince 1951. Po 31. říjnu 1951 nesmějí civilní technikové přijímat nové práce.
§ 2.
Jakým způsobem a za jakých podmínek budou dokončeny práce, které převzali civilní technikové ke splnění jednotného hospodářského plánu, a za jakých podmínek mohou přijímat takové práce po 31. říjnu 1951, určí vyhláškou v úředním listu ministerstvo stavebního průmyslu v dohodě se státním úřadem plánovacím a ústředním úřadem, do jehož působnosti náleží úkoly, k jejichž plnění tyto práce slouží.
§ 3.
Ministerstvo, do jehož oboru působnosti spadají podle své věcné povahy úkony, které dosud civilní technikové vykonávali s účinkem úkonů provedených orgány veřejné správy, může v dohodě s ministerstvem stavebního průmyslu, a pokud jde o výzkum a technický rozvoj, též v dohodě s ústředím výzkumu a technického rozvoje pověřit těmito úkony orgány veřejné správy, národní nebo komunální podniky anebo lidová družstva (dále jen „orgány, podniky nebo družstva“); přitom určí, za jakých podmínek a v jakém rozsahu je budou tyto orgány, podniky nebo družstva vykonávat. Příslušné opatření vyhlásí v úředním listu.
§ 4.
(1) Civilní technikové jsou povinni do 31. ledna 1952 odevzdat svou úřední pečeť a své archivy věcně roztříděné na svůj náklad okresnímu národnímu výboru svého bydliště.
(2) Civilní technikové jsou povinni stroje, přístroje a pomůcky, které sloužily výkonu jejich povolání, odevzdat orgánům, podnikům nebo družstvům, vyzve-li je k tomu do 29. února 1952 ústřední úřad nadřízený těmto orgánům, podnikům nebo družstvům. Této povinnosti není, byly-li tyto stroje, přístroje a pomůcky již převzaty orgány, podniky nebo