Input:

61/1946 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních Garance

č. 61/1946 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 6. dubna 1946
o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních.
Podle čl. III. zákona ze dne 28. února 1946, č. 60 Sb., jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních, vyhlašuji úplné znění dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, v úpravě uvedeného zákona.
 
Nosek v.r.
 
Příloha k vyhlášce č. 61/1946 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. února 1946
o některých opatřeních ve věcech knihovních.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Očištění veřejných knih od některých knihovních zápisů z doby nesvobody.
§ 1.
(1) V knihovních vložkách, v kterých jsou zapsány jako oprávněné osoby Německé říše, Království maďarské, osoby veřejného práva podle německého nebo maďarského práva, německá strana nacistická, fašistické strany maďarské a jiné útvary, organisace, podniky, zařízení, osobní sdružení, fondy a účelová jmění těchto režimů nebo s nimi souvisící, a jako jejich přímí právní předchůdci Československý stát, země Česká nebo Moravskoslezská anebo jejich podniky, ústavy a fondy jim náležející nebo jimi spravované, vymaže knihovní soud zápis přechodu práva a obnoví zápis pro osobu předtím oprávněnou.
(2) Je-li v knihovní vložce jako osoba oprávněná zapsán bývalý Protektorát Čechy a Morava anebo jeho podnik, ústav nebo fond jemu náležející nebo jím spravovaný, zapíše knihovní soud místo nich jako osobu oprávněnou Československý stát anebo jeho podnik, ústav nebo fond jemu náležející nebo jim spravovaný.
(3) Výmazy a zápisy podle odstavců 1 a 2 provede soud s odvoláním na tento zákon na návrh úřadu (orgánu), do jehož oboru působnosti náleží správa majetku, kterého se knihovní zápis týká.
§ 2.
Knihovní soud vymaže na návrh vlastníka nebo osoby jinak knihovně oprávněné s odvoláním na tento zákon:
1. poznámky zabavení, zapsané k návrhu bývalých německých úřadů a orgánů, zejména bývalé tajné státní policie;
2. poznámky zavedení vnucené správy podle vládního nařízení ze dne 21. března 1939, č. 87 Sb., o správě hospodářských