Input:

59/1950 Sb., Zákon o dani z literární a umělecké činnosti, platné do 30.6.1965 Archiv

č. 59/1950 Sb., Zákon o dani z literární a umělecké činnosti, platné do 30.6.1965
[zrušeno č. 36/1965 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. května 1950
o dani z literární a umělecké činnosti.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Daňová povinnost.
§ 1.
(1) Dani z literární a umělecké činnosti podléhají fysické osoby co do příjmů z tvůrčí nebo reprodukční činnosti literární, umělecké nebo vědecké, pokud příjmy nejsou podrobeny dani ze mzdy podle zákona č. 109/1947 Sb.
(2) Vdova (družka) nebo nezletilí sirotci po osobě literárně, umělecky nebo vědecky činné podléhají dani z literární a umělecké činnosti co do příjmů, jež by u uvedené osoby podléhaly této dani, kdyby byla na živu.
§ 2.
(1) Činností uvedenou v § 1 se rozumí:
a) literární, recitační a přednášková činnost (umělecká, vědecká, odborná a pod.),
b) hudební umělecká činnost (skladatelská, dirigenská a reprodukční),
c) dramatické, hudebně dramatické, režisérské, choreografické a pantomimické, jakož i taneční umění a
d) umělecká činnost výtvarná (malířství, sochařství, grafika, medailérství, umělecká fotografie, architektura, průmyslové výtvarnictví a užité a pod.).
(2) Nerozhoduje, jde-li o činnost trvalou nebo příležitostnou.
(3) Ve sporných případech rozhoduje o tom, lze-li určitou činnost pokládati za činnost podle tohoto zákona, ministerstvo financí po slyšení ministerstva školství, věd a umění nebo ministerstva informací a osvěty.
§ 3.
(1) Předmětem daně jsou příjmy plynoucí poplatníku z činností uvedených v § 2.
(2) Příjmy podle odstavce 1 (dále jen „honoráře“) se rozumějí veškeré autorské honoráře nebo jakkoli zvané úplaty za převod autorského práva nebo svolení k užití díla, za zcizení a půjčení díla a pod., úplaty za přednášky a umělecké výkony, jakož i zálohy na tyto úplaty.
§ 4.
Od daně jsou osvobozeny ceny a odměny z veřejných soutěží vypsaných orgány, úřady a ústavy veřejné správy, zájmovými organisacemi literátů, umělců a vědců a vrcholnými orgány dobrovolných organisací lidu.
Vybrání daně u plátce.
§ 5.
(1) Při výplatě honorářů se vybere daň srážkou, vyplácejí-li je orgány, úřady a ústavy veřejné správy, právnické osoby nebo politické strany.
(2) Srážka činí při honoráři
 
do 20.000 Kčs
3 %
přes 20.000 Kčs do 60.000 Kčs
5 %
přes 60.000 Kčs do 100.000 Kčs
7 %
a přes 100.000 Kčs
10 %

z vyplacené částky.
(3) Procento srážky se řídí výší honoráře za dodané dílo nebo právo nebo za provedený výkon bez ohledu, vyplácí-li se najednou či ve splátkách.
(4) Daň se vybere u plátce i tehdy, jestliže ji nesrazil. V tomto případě daň činí tolik, kolik by činila podle odstavců 2 a 3 z honoráře zvýšeného o daň, kterou je plátce povinen odvést, a jde k tíži plátce.
§ 6.
(1) Daň z honorářů vyplacených v kalendářním čtvrtletí odvedou plátci do konce následujícího měsíce okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je sídlo vyplácející pokladny.
(2) Nepřesahuje-li úhrn daně čtvrtletně částku 1.000 Kčs, odvede se daň za kalendářní pololetí do konce následujícího měsíce.
(3) Neodvedená daň bude na plátcích vymáhána jako jejich dluh.
§ 7.
(1) Plátci jsou povinni vésti záznamy o vyplacených honorářích a o sražené a odvedené dani a