Input:

59/1946 Sb., Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946 Garance

č. 59/1946 Sb., Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
FINANČNÍ ZÁKON REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
ze dne 29. března 1946,
kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Řádný rozpočet.
Čl. I.
V příloze A finančního zákona na rok 1946 (řádný rozpočet) stanoví se veškeré výdaje státní správy částkou 38 924 301 600,- Kčs; na jejich úhradu jsou rozpočteny příjmy státní správy částkou 31 386 103 600,- Kčs (rozpočtová skupina I.).
Čl. II.
Státní podniky (rozpočtová skupina II.), pro které platí zákona ze dne 18. prosince 1922, č.... Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, hradí ze svých těžeb náklady provozovací. Československé státní dráhy a Československá pošta mimo to uhradí též potřeby na své ústřední správy v příslušných ústředních úřadech (ministerstva a pověřenectva), pokud nejsou uhrazeny jejich vlastními příjmy.
Čl. III.
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem vnitra poskytoval zemím České a Moravskoslezské, jakož i okresům a obcím v těchto zemích, v roce 1946 příděly ze státní pokladny.
(2) Tyto příděly se poskytnou ve výši přídělů stanovených na rok 1945, při čemž se přihlédne k tomu, že zemské správní obvody (země) byly obnoveny podle stavu ke dni 29. září 1938.
(3) Příděly okresům a obcím, jejichž územní obvody (část tohoto obvodu) byly obsazeny v roce 1938 cizí mocí, stanoví ministr financí v dohodě s ministrem vnitra na podkladě přirážkových základen těchto svazků podle posledních statistických dat pro ně známých; u okresů a obcí, jejichž územní obvody (část tohoto obvodu) byly v době nesvobody vyklizeny pro vojenské nebo jiné účely okupantů, stanoví se příděly podle přirážkové základny posledně známé. Při určování přídělů platí jinak obdobně zásady, podle nichž se postupovalo při určování přídělů ostatním okresům a obcím na rok 1945.
(4) Ministr financí se dále zmocňuje, aby poskytoval v roce 1946 příděly ze státní pokladny fondu pro stavbu a podporu nemocnic a jiných ústavů léčebných a humanitních, fondu pro poskytování podpor při živelních pohromách. Jednotnému svazu českých zemědělců, jakož i Ústředně obchodních a živnostenských komor ve prospěch jednotlivých komor. Při těchto přídělech jest přihlédnouti jednak k výši přídělů stanovených na rok 1945, jednak ke skutečnosti, že území zemí České a Moravskoslezské bylo obnoveno podle stavu ke dni 29. září 1938.
(5) Do pokladny státní plynou od 1. ledna 1946 všechny platby na přirážky svazků územní samosprávy a jiných osob veřejného práva uvedených v odstavci 4.
(6) Zvláštní zákon ustanoví výši přirážek na rok 1946, jejichž výnos plyne do státní pokladny (odstavec 5), povinnost zemí použíti části přídělů jim poskytovaných ve prospěch finančně slabých okresů a obcí, a zásady pro krácení přídělů okresů a obcí ve prospěch okresů a obcí finančně slabých a o splatnosti přídělů.
(7) Obcím na Slovensku, které v roce 1946 vybírají více než 250 % obecních přirážek k přímým daním, se přiděluje celá splatná daň domovní v