Input:

56/1948 Sb., Zákon o státní podpoře novomanželům, platné do 31.3.1973 Archiv

č. 56/1948 Sb., Zákon o státní podpoře novomanželům, platné do 31.3.1973
[zrušeno č. 14/1973 Sb.]
ZÁKON
ze dne 25. března 1948
o státní podpoře novomanželům.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Účel podpory.
§ 1.
Účelem státní podpory podle tohoto zákona (dále jen „podpora“) jest umožniti novomanželům založení rodiny.
Podmínky poskytnutí podpory.
§ 2.
(1) Podpora může býti poskytnuta československým státním občanům, kteří za účinnosti tohoto zákona uzavřou sňatek, jsou-li v den podání žádosti o podporu (§ 10) splněny tyto podmínky:
a) žádný z žadatelů nedosáhl třicátéhopátého roku věku,
b) žádný z žadatelů nemá předměty uvedené v § 12 ani prostředky, za něž by je mohl opatřiti, a osoby povinné zříditi podle ustanovení občanského práva nevěstě věno nebo ženichovi výbavu nemohou jim potřebné prostředky poskytnouti,
c) ode dne uzavření sňatku neuplynuly ještě 2 roky.
(2) Osobám, které hodlají uzavříti sňatek (dále jen „snoubenci“), může býti podpora poskytnuta, vyhovují-li podmínkám uvedeným v odstavci 1, písm. a) a b), pouze pod podmínkou, že sňatek uzavřou do 6 měsíců ode dne podání žádosti.
(3) Podporu nelze poskytnouti osobám, u nichž vzhledem k jejich dosavadnímu způsobu života nebo zdravotnímu stavu by poskytnutí podpory nebylo účelné; jsou to zejména osoby marnotratné, osoby vyhýbající se práci, notoričtí alkoholici a osoby trpící chorobou nebo vadou, která ohrožuje zdraví potomstva.
(4) Na poskytnutí podpory není právního nároku.
Způsob podpory.
§ 3.
Podpora záleží
a) ve státní záruce za zápůjčku,
b) ve státním příspěvku.
Státní záruka.
§ 4.
(1) Státní záruka záleží v tom, že se stát, zastoupený ministerstvem sociální péče, zaručí věřiteli za zápůjčku, a to za zúročení, úmor a vedlejší platy a za zaplacení zápůjčky s příslušenstvím tak, jak jest stanoveno v dlužním úpise. Stát bere na sebe závazek, že zaplatí nedostávající se částku i s úroky z prodlení až do skutečného zaplacení a náklady spojené s vymáháním, nesplní-li dlužník, ač byl doporučeným dopisem upomenut, povinnosti uložené mu dlužním úpisem. Státní záruku přejímá ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvem financí.
(2) Závazek podle odstavce 1, druhé věty, vznikne uplynutím třicátého dne počítajíc ode dne, kdy věřitel oznámil okresnímu národnímu výboru (§ 10) dlužníkovo prodlení.
§ 5.
Státní záruku lze převzíti jen tenkráte,
1. je-li zápůjčka uzavřena oběma manžely nebo snoubenci u peněžního ústavu určeného na podkladě ustanovení § 21,
2. je-li zápůjčka umořitelná pravidelnými čtvrtletními splátkami upravenými tak, že se splácením se počne v měsíci lednu roku následujícího po roku, v němž byla zápůjčka vyplacena, a že splátky budou stanoveny tak, aby celá zápůjčka byla splacena nejpozději do 10 let,
3. poskytuje-li se zápůjčka v takové výši, že rozsah závazků ze zápůjčky plynoucích nepřesahuje finanční možnosti žadatelů, posuzované podle jejich majetkových a výdělkových poměrů v době podání žádosti, avšak v žádném případě, že výše zápůjčky nepřesahuje 36.000 Kčs,
4. nepřesahuje-li úroková míra sazby stanovené pro jiné druhy zápůjček zaručených státem, a
5. zaváže-li se věřitel, že