Input:

54/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil Archiv

č. 54/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil
ZÁKON
ze dne 20. března 1948,
kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
V § 49 zákona ze dne 9. května 1947, č. 87 Sb., o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil, se škrtá nadpis „Osvobození od poplatků a dávek“, jeho dosavadní znění se označuje jako odstavec 1 a za tento odstavec 1 se připojují dva nové odstavce tohoto znění:
„(2) Podpory, které poskytují okresní úřady ochrany práce zaměstnancům podle ustanovení tohoto zákona, jsou osvobozeny od daní, poplatků a jiných veřejných dávek.
(3) Podpory, uvedené v předchozím odstavci, se