Input:

52/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství Garance

č. 52/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 14. srpna 1945
o zatím vedení státního hospodářství.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovují:
§ 1.
V přechodném období do vyhlášení státního rozpočtu, schváleného zákonodárným sborem, nejdéle do 31. prosince 1945, buďtež hrazeny jen takové výdaje, kterých nutně vyžadují státní správa a státní hospodářství v mimořádných poměrech.
§ 2.
Ministr financí se zmocňuje,
a) aby úvěrovými operacemi opatřoval úhradu pro státní výdaje, neuhrazené státními příjmy,
b) aby k nahrazení přechodných schodků, vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji, opatřoval peněžité prostředky přechodnými úvěry.
§ 3.
Ústřední úřady hospodařící výdaji a příjmy, jakož i státní podniky a fondy jsou povinny zaslati ministerstvu financí vždy do 20. dne běžného měsíce výkazy peněžních výdajů a příjmů, očekávaných v příštím kalendářním měsíci. O těchto výdajích rozhoduje vláda. Za úřady a podniky na Slovensku zasílá tyto měsíční výkazy peněžních výdajů a příjmů Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie.
§ 4.
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby poskytoval nebo zárukou státu zajišťoval úvěr podnikům, důležitým pro hospodářskou rekonstrukci a pro zásobování lidu, pokud si tyto podniky nemohou opatřit dostatečných prostředků z jiných pramenů. Záruky za dlužníky na Slovensku přejímá povereník Slovenskej národnej rady pre financie podle jednotlivých celostátních podmínek.
(2) Záruční listiny a záruční doložky, vydané na základě zmocnění v předchozím odstavci uvedených, jsou osvobozeny od poplatků.
§ 5.
(1) Daně, dávky a poplatky včetně nedoplatků, jakož i jiné státní příjmy jest předpisovati a vybírati podle československých právních předpisů,