Input:

51/1946 Sb., Vyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih Garance

č. 51/1946 Sb., Vyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. března 1946
o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih.
Podle § 8, odst. 8 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:
§ 1.
(1) Poplatek z vázaných obchodních a živnostenských knih se zapravuje
1. kolkovými známkami nebo úředně vtištěnými kolkovými značkami nebo
2. v hotovosti.
(2) Před zaplacením poplatku je poplatník povinen
a) provléknout pevnou nit všemi listy tak, aby se mohly její oba dva konce svázat a připevnit pečetí na vnitřní straně obalu nebo na prvé straně knihy (předsádce) a
b) poznamenat na prvé straně knihy (předsádce) úhrnný počet listů knihy a plošnou výměru jednotlivých listů a připojit svůj čitelný podpis v plném znění.
§ 2.
(1) Platí-li poplatník poplatek z vázaných knih kolkovými známkami nebo v hotovosti, předloží knihy upravené podle § 1, odst. 2 bernímu (poplatkovému) úřadu. Zjistí-li, že podmínky jsou řádně splněny, připevní úřad oba volné konce provléknuté nitě pečetním voskem a vtiskne do něho úřední pečeť.
(2) Kolkové známky k zaplacení poplatku z celé knihy se nalepí na prvou stranu knihy (předsádku); úřad znehodnotí kolkové známky úředním razítkem a vyznačí jejich celkovou hodnotu.
(3) Žádá-li poplatník o úřední vtisk kolkových značek (kolkovou signaturu), jest povinen předem zaplatiti celkovou částku poplatku z knih hotově u pokladny úřadu, který vtisk kolkových značek provádí (toho času jen ústřední státní pokladna v Praze), nebo vplatním lístkem Poštovní spořitelny na účet tohoto úřadu a předložiti knihy buď přímo nebo prostřednictvím berního úřadu. Úřad vtisk kolkových značek provádějící postupuje obdobně podle odstavce 1.
(4) V hotovosti lze zaplatiti poplatek vplatním lístkem Poštovní spořitelny na účet berního (poplatkového) úřadu, který potvrdí na první straně knihy (předsádce) zaplacení poplatku a jeho částku.
§ 3.
(1) Poplatek z obchodních a živnostenských knih vedených na volných listech se zapravuje
1. nalepením kolkových známek nebo úředním vtiskem kolkových značek na každý volný list anebo
2. v hotovosti