Input:

5/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců Garance

č. 5/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. ledna 1949,
jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 49 zákona ze dne 24. července 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců, podle zákona ze dne 6. října 1948, č. 232 Sb., o státním soudu, a podle § 22 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 319 Sb., o zlidovění soudnictví:
§ 1.
(1) Při všech veřejných jednáních, která se konají před nejvyšším soudem nebo před státním soudem, jsou soudci z povolání, soudci z lidu a konceptní pragmatikální úředníci generální prokuratury a státní prokuratury povinni nositi, s výjimkou stanovenou v následujícím odstavci, předepsaný úřední oděv.
(2) Vojenští soudci z povolání a soudci z lidu z řad vojenských osob v činné službě nosí při hlavním přelíčení u státního soudu a při veřejném sedění nejvyššího soudu ve věcech, v nichž v první stolici rozhodoval státní soud, služební stejnokroj. Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro důstojníky justiční služby činné u státní prokuratury.
(3) Soudci a konceptní pragmatikální úředníci úřadu veřejné žaloby činní u ostatních soudů nenosí úřední oděv.
(4) Povinnost soudců správního soudu nositi úřední oděv při všech veřejných jednáních, jež se konají před správním soudem, není dotčena.
§ 2.
(1) Soudci z lidu činní u nejvyššího soudu nosí úřední oděv soudců druhé