Input:

47/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždění Garance

č. 47/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždění
ÚSTAVNÍ DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 25. srpna 1945
o Prozatímním Národním shromáždění.
K návrhu vlád a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
Čl.1.
(1) Až do doby, kdy se sejde ústavodárné Národní shromáždění, zvolené podle všeobecného rovného, přímého a tajného práva hlasovacího a podle zásady poměrného zastoupení, vykonává moc zákonodárnou podle tohoto dekretu pro celé území Československé republiky Prozatímní Národní shromáždění.
(2) Prozatímní Národní shromáždění tvoří jedna sněmovna o 300 členech (poslancích). Jeho sídlem je Praha.
(3) Volební právo do Prozatímního Národního shromáždění mají osoby, které dosáhly 18. roku věku, a volitelny jsou osoby, které dosáhly 21. roku věku. Další náležitosti práva volebního, volitelnosti a volby Prozatímního Národního shromáždění upraví vláda nařízením, které podepisuje také ústavní president republiky.
Čl. 2.
Prozatímnímu Národnímu shromáždění přísluší :
1. potvrditi, že nynější president republiky zůstává podle § 58, odst. 5 ústavní listiny ve své funkci až do nové volby presidenta republiky (čl. 3, odst. 3),
2. vykonávati přiměřeně pravomoc Národního shromáždění podle ústavní listiny a jiných zákonů. Ústavu smí však měniti jen, pokud je toho