Input:

46/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě národního důchodového pojištění členů zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů rodin, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 46/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě národního důchodového pojištění členů zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů rodin, platné do 31.12.1956
[zrušeno č. 56/1956 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. září 1952
o úpravě národního důchodového pojištění členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů rodin.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
Účel nařízení.
Účelem tohoto nařízení je umožnit výhodnější zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev, která přešla k socialistickým formám zemědělské výroby, pro případ stáří, invalidity a ztráty živitele smrtí a upravit národní důchodové pojištění osob samostatně výdělečně činných tak, aby odpovídalo produktivitě jejich práce a délce jejich pojištění. Závazky, z kterých plynou členům jednotných zemědělských družstev a osobám samostatně výdělečně činným práva z národního důchodového pojištění, jsou závazky státu. Povinnosti uložené tímto nařízením a zákonem o národním pojištění členům jednotných zemědělských družstev a osobám samostatně výdělečně činným jsou povinnostmi vůči státu.
ČÁST PRVNÍ.
Důchodové pojištění členů jednotných zemědělských družstev se společným hospodařením (III. a IV. typu).
§ 2.
Povinné pojištění.
Člen jednotného zemědělského družstva III. nebo IV. typu (dále jen „družstvo“), který se podle přijatého celoročního výrobního plánu družstva zavázal odpracovat alespoň minimum pracovních jednotek určené stanovami (provozním řádem) družstva (dále jen „družstevník“) a nepobírá starobní nebo invalidní důchod z národního pojištění nebo odpočivný plat z veřejného pensijního zaopatření příslušníků ozbrojených sborů, je povinně pojištěn pro případ stáří, invalidity a ztráty živitele smrtí.
§ 3.
Druhy dávek.
(1) Z pojištění se za podmínek dále uvedených poskytují:
a) starobní důchod,
b) invalidní důchod,
c) vdovský důchod,
d) důchod pozůstalé družky,
e) sirotčí důchod, a to po případě až do dokonaného 25. roku věku,
f) odškodnění za pracovní úrazy (odstavec 2),
g) výchovné, a to po případě až do dokonaného 25. roku věku,
h) zvýšení důchodu (výchovného) pro bezmocnost (odstavec 2),
ch) zvýšení důchodu za každých 5 let práce v družstvu (§ 10 odst. 1),
i) zvýšení starobního důchodu (§ 10 odst. 2),
j) důchodcům dávky nemocenského pojištění důchodců podle platných předpisů.
(2) Státní úřad důchodového zabezpečení může pojištěnému družstevníku , jeho rodinným příslušníkům nebo pozůstalým
a) poskytnout při pracovním úrazu (nemoci z povolání) dávky úrazového odškodnění podle zákona o národním pojištění a po případě pohřebné až do 5000,- Kčs; předseda státní komise důchodového zabezpečení stanoví vyhláškou v úředním listě podrobnosti;
b) zvýšit důchod (výchovné) pro bezmocnost až o polovinu.
§ 4.
Výše důchodu.
(1) Družstevník povinně pojištěný podle § 2 může být pojištěn podle své volby na starobní (invalidní) důchod
 
ve výši měsíčně
za pojistné měsíčně