Input:

44/1950 Sb., Vládní nařízení o některých přestupech v sociálním pojištění (zaopatření) před 1. říjnem 1948, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 44/1950 Sb., Vládní nařízení o některých přestupech v sociálním pojištění (zaopatření) před 1. říjnem 1948, platné do 31.12.1956
[zrušeno č. 55/1956 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. května 1950 o
některých přestupech v sociálním pojištění (zaopatření)
před 1. říjnem 1948.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. V zákona č. 70/1948 Sb., o sjednocení některých předpisů ve veřejnoprávním sociálním pojištění:
ČÁST PRVNÍ.
Přestupy ve veřejnoprávním důchodovém pojištění.
§ 1.
Rozsah.
(1) Tato část upravuje nároky z veřejnoprávního důchodového pojištění v pojistných případech nastalých před 1. říjnem 1948, byl-li pojištěnec pojištěn ve více odvětvích veřejnoprávního důchodového pojištění nebo u více nositelů téhož odvětví pojištění a - pokud se dále nestanoví jinak - nebylo-li dosud o nároku právoplatně rozhodnuto.
(2) Úpravou podle této části zůstává nedotčeno zhodnocení převodních částek vydávaných při přestupech, k nimž došlo před 1. lednem 1929, pokud se dále nestanoví jinak.
§ 2.
Hlavní nositel pojištění.
(1) O nárocích na pojistné dávky rozhoduje poslední nositel hlavního pojištění (hlavní nositel pojištění) podle předpisů pro něj platných (použivatelných), pokud se tímto nařízením nestanoví jinak.
(2) Hlavní je pojištění, ve kterém byla dokonána čekací doba (§ 3). Byla-li čekací doba dokonána v několika pojištěních, je hlavním pojištění, ve kterém pojištěnec získal v rozhodné době největší počet příspěvkových měsíců z povinného pojištění. Je-li tento počet stejný v několika pojištěních, je hlavním pojištěním poslední z nich. Rozhodnou dobou je posledních 60 kalendářních měsíců, ve kterých byl pojištěnec povinně pojištěn; byl-li povinně pojištěn v době kratší než 60 kalendářních měsíců, rozhoduje tato kratší doba. Hornické pensijní pojištění (dále jen „hornické pojištění“) je však hlavním jen, byla-li v něm samotném dokonána čekací doba.
(3) Nebyla-li čekací doba dokonána v žádném pojištění, je hlavním poslední z nich.
§ 3.
Sčítání příspěvkových dob důchodového pojištění.
(1) Při posuzování čekací doby, zachování a oživnutí nároku a při posuzování, zda jsou splněny podmínky pro dobrovolné pokračování v pojištění, se přihlíží ke všem započitatelným příspěvkovým dobám získaným ve veřejnoprávním důchodovém pojištění. Příspěvkové doby, které se kryjí, se počítají jen jednou, při čemž povinné pojištění předchází dobrovolné pokračování v pojištění.
(2) Při stanovení příspěvkové doby se počítá 30 příspěvkových dnů jako příspěvkový měsíc a naopak. Zbytek se počítá jako celý příspěvkový měsíc.
§ 4.
Složení důchodu.
Důchody, pro něž platí ustanovení této části, se skládají ze základní částky, ze zvyšovacích částek a z ostatních složek (§§ 5 až 7).
§ 5.
Základní částka.
(1) Základní částkou invalidního (starobního) důchodu je základní částka hlavního pojištění.
(2) Byl-li pojištěnec pojištěn též v hornickém nebo pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (dále jen „pensijní pojištění“), stanoví se základní částka invalidního (starobního) důchodu tak, že se šedesátina základní částky pensijního pojištění násobí počtem