Input:

43/1960 Sb., Vládní vyhláška o provádění projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace, platné do 30.6.1966 Archiv

č. 43/1960 Sb., Vládní vyhláška o provádění projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace, platné do 30.6.1966
[zrušeno č. 38/1966 Sb.]
Vládní vyhláška
ze dne 23. března 1960
o provádění projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace
Podle usnesení XI. sjezdu Komunistické strany Československa a dubnového zasedání jejího Ústředního výboru z roku 1959 se zvyšuje na vysokých školách úroveň vědecké a umělecké práce, spojuje se s praxí a zaměřuje se na potřeby výroby, techniky a kultury; i na průmyslových školách se uplatňuje zásada spojení vyučování s výrobní prací. Vysoké a průmyslové školy představují ve svém souhrnu učitelských sil velkou kapacitu odborníků, jejichž spolupráce při zvládnutí některých obtížných problémů našeho národního hospodářství je velmi významná a z hlediska potřeby výroby důležitá. Aby tato spolupráce byla v souladu s plněním pedagogických a vědeckovýzkumných úkolů těchto škol, je žádoucí omezit co nejvíce individuální spolupráci pracovníků vysokých a průmyslových škol se socialistickými organizacemi. Komplexní účast celých škol na takových úkolech musí prolnout jejich vědeckou a výchovnou činnost.
Proto cílem nové úpravy provádění projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na těchto školách pro socialistické organizace je ještě těsnější sepětí těchto škol se životem a výuky s praxí, podnícení vědecké činnosti vysokých škol a důsledné uplatňování kolektivních metod ve výzkumné a vědecké práci. V oblasti umění půjde především o tvorbu významných, materiálově náročných uměleckých prací, k jejichž vzniku a zhotovení se obvykle používá atelierů a ostatních provozních zařízení uměleckých škol.
Uplatnění kolektivních metod při provádění uvedených prací pak předpokládá i výchovu studentů ve spojení výuky s praxí a jejich zapojování do pracovních kolektivů vysokých a průmyslových škol.
Vláda Republiky československé proto stanoví:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Vysoké školy jsou oprávněny
a) poddodavatelským způsobem pro socialistické organizace provádět podle vyhlášky Státního výboru pro výstavbu o provádění průzkumných a projektových prací pro organizace socialistického sektoru1) průzkumné a projektové práce, konzultace a expertizy k těmto pracím; které práce se zahrnují do souboru průzkumných prací a které do prací projektových, stanoví vyhláška Státního výboru pro výstavbu o dokumentaci staveb;2)
b) dodavatelským i poddodavatelským způsobem pro socialistické organizace provádět vědeckovýzkumné práce; pracovat na uměleckých úkolech; vypracovávat expertizy, posudky, konzultace a podobné práce.
(2) Oprávnění uvedená v odstavci 1 přísluší obdobně i průmyslovým školám.3)
§ 2
Zadávání, převzetí a provedení prací
(1) Socialistické organizace, které budou požadovat od vysokých nebo průmyslových škol nebo jejich pracovníků práce uvedené v § 1, jsou povinny projednat jejich převzetí s těmito školami (rektorátem,