Input:

43/1951 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu, platné do 13.5.1954 Archiv

č. 43/1951 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu, platné do 13.5.1954
[zrušeno č. 19/1954 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. května 1951
o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Úkolem tohoto nařízení je především zajistit mládeži podmínky dalšího rozvoje jejich tvůrčích sil a plného uplatnění v budovatelské práci v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu.
§ 2.
(1) Mládež, která splnila povinnost choditi do školy prvního a druhého stupně a nedosáhla dosud věku 18 let, vstoupí do učebního poměru, aby tak získala odbornou výchovu a prohloubila své obecné vzdělání a svou výchovu politickou, kulturní a tělesnou. Toto ustanovení se nevztahuje na mládež, která v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu vstoupí v době stanovené v odstavcích 2 a 3 na výběrovou školu, nebo do pracovního poměru, po případě, která pokračuje ve svém vzdělání na výběrové škole nebo je zaměstnána v pracovním poměru. Ustanovení první věty se nevztahuje ani na mládež, která v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu pracuje v zemědělství mimo učební nebo pracovní poměr, anebo, která v době stanovené v odstavcích 2 a 3 začne takto v zemědělství pracovat.
(2) Mládež podle odstavce 1, která splnila povinnost choditi do škol prvního a druhého stupně v běžném kalendářním roce, vstoupí do učebního poměru nejdéle do zahájení nejbližšího učebního roku. Učební rok stanoví Ústředí pracujícího dorostu (dále jen „Ústředí“) tak, aby začínal nejpozději 1. září.
(3) Ostatní mládež podle odstavce 1 vstoupí do