Input:

43/1948 Sb., Zákon o zemědělském úvěru, platné do 31.12.1989 Archiv

č. 43/1948 Sb., Zákon o zemědělském úvěru, platné do 31.12.1989
[zrušeno č. 158/1989 Sb.]
ZÁKON
ze dne 21. března 1948
o zemědělském úvěru.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Zemědělský úvěr.
§ 1.
Zemědělským úvěrem podle tohoto zákona se rozumějí státem zaručené peněžní zápůjčky poskytované
a) zemědělcům (§ 2) za účelem opatření prostředků potřebných k řádnému provozu zemědělských podniků, k zlevnění a zvýšení zemědělské výroby a pro výstavbu zemědělství;
b) jiným osobám za účelem vybudování zařízení všeobecně sloužících zemědělství v souhlase se zemědělským výrobním plánem, zejména k rozvoji mechanisace zemědělské práce, k budování zařízení sloužících k zhodnocení a uchování zemědělských výrobků k povznesení životní úrovně zemědělského obyvatelstva.
§ 2.
Zemědělcem podle tohoto zákona se rozumí:
a) fysická osoba, která se buď výhradně nebo alespoň převážně živí vlastní prací ve svém, zpachtovaném nebo jinak do užívání daném zemědělském podniku o výměře zemědělské půdy (včetně půdy lesní) do 50 ha;
b) fysická osoba, která z důležitých osobních důvodů, zejména pro nemoc, invaliditu nebo věk, nemůže ve svém zemědělském podniku o výměře zemědělské půdy (včetně půdy lesní) do 50 ha osobně pracovati a byla proto nucena jej propachtovati nebo jinak dáti k obdělávání jiné osobě;
c) zemědělská výrobní společenstva (družstva), je převážně tvoří osoby uvedené pod písm. a) nebo b), spočívá-li činnost těchto osob v přímém hospodaření v zemědělském družstevním podniku, po případě ve společném (družstevním) držení a užívání hospodářských strojů. Tato společenstva nesmí však sama poskytovati peněžní zápůjčky z finančních prostředků získaných podle tohoto zákona;
d) osoby, které byly nebo budou úředně pověřeny spravováním neobdělávaného (opuštěného) zemědělského majetku na místě jeho vlastníků.
§ 3.
Zemědělský úvěr podle § 1 je buď krátkodobý (provozní úvěr - § 4) nebo dlouhodobý (rekonstrukční, investiční a konsolidační úvěr - § 5).
§ 4.
(1) Zemědělský úvěr krátkodobý (provozní) slouží k opatření základních zemědělských provozních potřeb, zejména k opatření osiva a sadby a strojených hnojiv, jakož i k úhradě nákladů na obstarání strojních prací.
(2) Dobu splatnosti pohledávky z úvěru podle odstavce 1 jest stanoviti vždy nejdéle do konce kalendářního roku.
(3) Byla-li na zápůjčku ze zemědělského úvěru krátkodobého vydána směnka, budiž označena na líci v horním kraji jako !zemědělská směnka“. Splatnost zemědělských směnek je nejvýše šestiměsíční; jsou reeskontovatelné za běžnou diskontní sazbu u národní banky Československé.
§ 5.
(1) Zemědělský úvěr dlouhodobý slouží k opatření peněžních prostředků:
a) pro obnovu zemědělských podniků, které byly po dni 17. září 1938 zničeny, značně poškozeny nebo zpustošeny buď teroristickými akcemi organisací státu nepřátelských nebo při dočasné okupaci území republiky Československé orgány okupačních států nebo orgány jednajícími z jejich příkazů nebo jakýmkoliv válečným činem nebo jiným opatřením některé válčící strany, jejich bojových jednotek nebo příslušníků (úvěr rekonstrukční), pokud postižený již neobdržel jinaký dostatečný úvěr na tento