Input:

42/1947 Sb., Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem Archiv

č. 42/1947 Sb., Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 7. března 1947
o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Podmínky pro stavební činnost v letech 1947 a 1948.
§ 1.
Přípustná stavební činnost.
(1) Stavební práce lze s výjimkami stanovenými v § 2 prováděti jen, jsou-li součástí úkolů stanovených zákonem ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu (v dalším jen dvouletý plán).
(2) Stavebními pracemi podle odstavce 1 se rozumějí všechny práce, které tvoří předmět oprávnění civilních inženýrů, stavitelů a mistrů zednických, kamenických, tesařských a studnařských, jakož i stavební práce řemeslnické, pokud je při nich třeba vázaných stavebnin ve větším množství, než kterého lze volně nabývati nebo které se přiděluje řemeslníkům k provozu živnosti.
(3) Tento zákon neplatí pro stavby k účelům vojenským nebo k účelům obrany státu, pro stavby na železničním pozemku, souvisící s provozem drah, a pro stavby telekomunikační.
§ 2.
Stavební činnost mimo dvouletý plán.
(1) Stavební práce na stavbách, neobsažených ve dvouletém plánu, možno prováděti jen, bude-li potřeba stavebnin a pracovních sil pro ně kryta z místních zdrojů tak, že nebudou tyto stavebniny a pracovní síly odňaty plnění úkolů, stanovených dvouletým plánem.
(2) Při rozhodování o přídělu vázaných stavebnin podle platných předpisů rozhodne příslušný úřad zároveň o tom, zda-li jsou splněny podmínky podle odstavce 1. Jde-li o stavební práce, k nimž není třeba vázaných stavebnin, rozhodne o tom, zda jest splněna podmínka stran pracovních sil, okresní úřad ochrany práce výměrem; povolení k stavbě nesmí býti dříve vydáno. Ministerstvo techniky - na Slovensku po vyjádření příslušných pověřenectev - vydá směrnice pro tato rozhodování, a to, pokud jde o pracovní síly, v dohodě s ministerstvem sociální péče.
(3) Při zvlášť naléhavých hospodářských, bezpečnostních, sociálních nebo zdravotních důvodech (opatření přístřeší pro rodinu s více dětmi, odstranění následků živelních pohrom, rozestavěné stavby a pod.) může ministerstvo techniky - na Slovensku pověřenectvo techniky - povoliti výjimky z ustanovení odstavce 1.
(4) Volně možno prováděti nezbytné udržovací stavební práce,
a) není-li k nim třeba vázaných stavebnin ve větším množství, než kterého lze volně nabývati, nebo které se přiděluje řemeslníkům k provozu živnosti, a
b) budou-li zaměstnány jen místní pracovní síly tak, že nebudou odňaty plnění úkolů, stanovených dvouletým plánem.
(5) Ustanovení předchozích odstavců platí pro všechny druhy staveb s výjimkou staveb uvedených v § 1, odst. 3.
ČÁST II.
Podmínky plánovací.
§ 3.
Stavební obvod.
(1) Pro každou obec, v níž budou prováděny pozemní stavby podle dvouletého plánu nebo stavby jimi vyvolané anebo stavby podle § 2, odst. 1 nebo 3, určí okresní národní výbor - na Slovensku státní stavební úřad - po slyšení místního národního, přihlížeje k potřebě ploch pro jednotlivé účely a druhy