Input:

39/1946 Sb., Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů Garance

č. 39/1946 Sb., Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů
ZÁKON
ze dne 19. února 1946
o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I.
(1) Drahotní přídavek stanovený v § 4, odst. 2 vládního nařízení ze dne 1. dubna 1941, č. 126 Sb., o nové úpravě předpisů o drahotních přídavcích a o doplňkovém přídavku protektorátních a některých jiných veřejných zaměstnanců, činí:
 
u poživatelů
výslužného (čekatelného)
vdovské pense
sirotčí pense
Kčs ročně
7.800
6.000
4.200
(2) Jednotný drahotní přídavek stanovený v § 4, odst. 5 vládního nařízení č. 126/1941 Sb. činí 1.500 Kčs ročně.
Čl. II.
Hranice příjmů stanovené vládním nařízením ze dne 18. února 1941, č. 136 Sb., jímž se mění některá ustanovení vládního nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 379 Sb., o úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě, a vládního nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 380 Sb., o úsporných opatřeních personálních, se zvyšují takto:
V čl. I, § 24, odst. 1 zvyšuje se částka 6.000 Kčs na 13.800 Kčs a částka 12.000 Kčs na