Input:

35/1950 Sb., Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) Garance

č. 35/1950 Sb., Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon)
ZÁKON
ze dne 29. března 1950,
kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950
(rozpočtový zákon).
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení.
§ 1.
(1) Státní rozpočet, který jest přílohou /1/ tohoto zákona, tvoří:
a) skupina I. Rozpočet státní správy, jejíž výdaje se stanoví částkou 105.113,271.000 Kčs a příjmy jsou rozpočteny částkou 119.432,473.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 14.319,202.000 Kčs;
b) Skupina II. Rozpočet státních podniků a výsledným přebytkem 11.300,867.000 Kčs;
c) skupina III. Rozpočet státního dluhu se schodkem 5.253,706.000 Kčs;
d) skupina IV. Rozpočet Ústřední národní pojišťovny s přebytkem 7,061.000 Kčs;
e) skupina V. Státní příděl Fondu znárodněného hospodářství s nákladem 20.000,000.000 Kčs.
(2) Z přebytků a schodků (přídělu) skupin uvedených v odstavci 1 vyplývá přebytek státního rozpočtu 373,424.000 Kčs.
(3) Ve výdajích rozpočtů uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a d) jsou obsaženy výdaje na investice, jež činí v rozpočtu státní správy 18.965,531.000 Kčs, v rozpočtu státních podniků 1.128,867.000 Kčs a v rozpočtu Ústřední národní pojišťovny 888,092.000 Kčs.
ČÁST PRVNÍ.
Ustanovení pro státní správu.
§ 2.
Použití rozpočetních úvěrů podle účelů.
Prostředků určených státním rozpočtem (nadále „úvěry“) smí býti použito. pokud tento zákon nestanoví jinak (§§ 3, 5 a 6), jen do výše a k úhradě výdajů toho druhu, jak jsou uvedeny ve státním rozpočtu. Přitom smějí býti uspokojovány jen nutné potřeby státní správy v nezbytném rozsahu a co nejúčelněji a nejhospodárněji. Pokud výše výdajů spojených s některým opatřením byla stanovena zvláštním rozhodnutím, je k jejímu překročení třeba opatřiti souhlas činitelů, kteří stanovili původní výši těchto výdajů.
§ 3.
Přesuny úvěrů.
(1) Má-li býti kryta nutná potřeba a není-li pro ni buď vůbec žádné úhrady, nebo je-li pro ni jen nedostatečná úhrada v úvěru příslušné účtové skupiny nebo podskupiny a to, pokud jde o národní výbor v jeho rozpočtu, může býti potřebná částka, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 6), uhrazena úsporami v úvěrech jiných účtových skupin nebo podskupin (přesun úvěrů, dále jen „přesun“).
(2) Přesuny jsou přípustny zásadně jen v rámci téže kapitoly.
(3) Rozpočty ústředního národního výboru a obvodních národních výborů hlavního města Prahy se posuzují při provádění přesunů jako jeden rozpočet.
(4) Úvěrů určených k úhradě potřeby na majetkové změny (účtové třídy 0,1 a 2) nesmí býti použito k úhradě nákladů (účtové třídy 3 a 4). Úvěrů rozpočtených na investiční majetek (účtová třída 0) nesmí býti použito ani k úhradě zvýšení výdajů rozpočtených na zásoby (účtová třída 1) a na finanční majetek (účtová třída 2).
(5) Úhrny úvěrů rozpočtených v jednotlivých kapitolách na ostatní náklady (účtová třída 4) mohou býti překročeny jen se souhlasem vlády.
(6) Vláda vydá nařízením podrobnější předpisy k provedení ustanovení předchozích odstavců, jimiž zejména
a) stanoví výjimky z ustanovení odstavce 2 pro rozpočty