Input:

34/1948 Sb., Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti Garance

č. 34/1948 Sb., Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti
ZÁKON
ze dne 25. března 1948
o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Okresní národní výroby mohou v případech, kde trestní řízení pro čin trestný podle § 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti, bylo přede dnem účinnost tohoto zákona pravomocně skončeno, provésti revisi tohoto řízení. Zahájení revise má účinky zahájení trestního řízení podle dekretu č. 138/1945 Sb.
(2) Proti zahájení revise řízení podle odstavce 1 není přípustný samostatný opravný prostředek.
§ 2.
V trestním řízení prováděném podle čl. III, odst. 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 246 Sb., kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti, soudem, jež před účinností tohoto zákona nebylo pravomocně skončeno, pokračuje příslušný okresní národní výbor. Tento okresní národní výbor může učiniti opatření podle § 1, odst. 1 také v případech, kdy soudní trestní řízení