Input:

33/1949 Sb., Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 Garance

č. 33/1949 Sb., Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 2. února 1949,
kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon).
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Výdaje státní správy na rok 1949 se stanoví podle státního rozpočtu, jenž tvoří přílohu tohoto zákona,1) částkou 89 277 720 000 Kčs, na úhradu těchto výdajů jsou podle něho rozpočteny příjmy částkou 89 320 351 000 Kčs, takže vyplývá přebytek 42 631 000 Kčs.
(2) Ve výdajích uvedených v předchozím odstavci jsou obsaženy též
a) investice státní správy částkou 8 357 242 000 Kčs,
b) zápůjčky státním podnikům na investice částkou 7 868 125 000 Kčs,
c) příspěvek státní správy na úhradu státního dluhu částkou 3 039 148 000 Kčs,
d) příděly svazkům lidové správy a mimořádná pomoc poskytovaná jim podle zvláštních předpisů částkou 7 327 180 000 Kčs a úhrada jejich investičních (mimořádných) rozpočtů částkou 5 029 000 000 Kčs.
(3) V příjmech uvedených v odstavci 1 jest obsažena též částka 7 463 634 000 Kčs, kterou mají odvésti státní podniky do státní pokladny.
(4) Investice ve státních podnicích jsou rozpočteny částkou 11 233 745 000 Kčs.
ČÁST PRVNÍ.
Ustanovení pro státní správu.
§ 2.
Prostředků určených státním rozpočtem (nadále „úvěry“) smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak (§§ 4, 6 a 7), jen do výše a k úhradě výdajů toho druhu, jak jsou uvedeny ve státním rozpočtu. Při tom smějí býti uspokojovány jen nutné potřeby státní správy v nezbytném rozsahu a co nejúčelněji a nejhospodárněji. Pokud výše výdajů spojených s některým opatřením byla stanovena zvláštním rozhodnutím, je k jejímu překročení třeba opatřiti souhlas činitelů, kteří stanovili původní výši těchto nákladů.
§ 3.
(1) Úvěry určenými na stavební investice a na koupě nemovitostí pro potřebu civilní státní správy v kapitole 19 státního rozpočtu hospodaří ministerstvo techniky v dohodě s ústředním úřadem, jehož potřeba se má hraditi z těchto úvěrů.
(2) Pokud úvěry na stavební investice a na koupě nemovitostí prováděné státem, nebo úvěry, z nichž stát podporuje stavební investice a koupě nemovitostí prováděné jinými subjekty, jsou zařazeny jinde než v kapitole 19 státního rozpočtu, nutno použití těchto úvěrů předem projednati po stránce odborné (technické a technicko-hospodářské) s ministerstvem techniky, po případě s ministerstvem dopravy. Projednání s ministerstvem techniky není třeba, jde-li o stavební investice a koupě nemovitostí prováděné vojenskou správou nebo státními podniky Československá pošta nebo Státní lesy a statky.
§ 4.
(1) Má-li býti kryta nutná potřeba (§ 2, druhá věta) a není-li pro ni buď vůbec žádné úhrady nebo je-li pro ni jen nedostatečná úhrada v úvěru účtové skupiny (podskupiny), jak je uveden odděleně pro ústředí, země české a Slovensko v příslušné kapitole státního rozpočtu, může býti potřebná částka, pokud tento zákon nestanoví jinak (§§ 6 a 7), uhrazena se souhlasem ministerstva financí úsporami v rozpočtu téže kapitoly. Ministerstvo financí zašle v takovém případě spisový