Input:

325/1948 Sb., Zákon o prodloužení některých směnkových lhůt Garance

č. 325/1948 Sb., Zákon o prodloužení některých směnkových lhůt
ZÁKON
zo dňa 22. decembra 1948
o predĺžení niektorých zmenkoprávných lehôt1)
Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1) Lehoty na uplatnenie nárokov zo zmeniek znejúcich na pengö a vystavených do 26. júna 1945 na časti územia Slovenska, ktorá bola dočasne okupovaná maďarským štátom, sa predlžujú do 31. decembra 1949.
(2) Čas predĺženia podľa odseku 1 sa nezapočítava do doby premlčacej ani do lehoty, v ktorej treba uplatniť nárok zo zmenky, alebo urobiť opatrenie na zachovanie práv zo zmenky.
§ 2.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.
 
Příloha k zákonu č. 325/1948 Sb.
Úřední české znění zákona ze dne 22. prosince