Input:

320/1948 Sb., Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů, platné do 31.12.1952 Archiv

č. 320/1948 Sb., Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů, platné do 31.12.1952
[zrušeno č. 66/1952 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1948
o územní organisaci krajských a okresních soudů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Krajské soudy.
(1) Sídla krajských soudů jsou v sídlech krajských národních výborů; obvody krajských soudů jsou obvody krajských národních výborů.
(2) Ministr spravedlnosti může odchylkou od ustanovení odstavce 1 nařízením stanoviti sídlo krajského soudu v místě mimo sídlo krajského národního výboru.
§ 2.
Okresní soudy.
(1) Sídla a obvody okresních soudů, po případě okresních soudů s pravomocí výhradně ve věcech civilního soudnictví obecného nebo trestních, jsou shodné se sídly a obvody okresních národních výborů, po případě obvody místních národních výborů, které vykonávají působnost okresních národních výborů.
(2) Ministr spravedlnosti se zmocňuje, aby nařízením
1. stanovil sídla a obvody okresních soudů podle uvedené zásady,
2. odchylkou od této zásady stanovil sídla okresních soudů v místech mimo sídlo okresního národního výboru a zřizoval okresní soudy s působností pro dva nebo více obvodů okresních národních výborů (místních národních výborů, které