Input:

32/1957 Sb., Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění účinném k 1.9.2008, platné do 31.12.2008 Garance

č. 32/1957 Sb., Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění účinném k 1.9.2008, platné do 31.12.2008
[zrušeno č. 187/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 4. července 1957
o nemocenské péči v ozbrojených silách.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
58/1964 Sb.
(k 1.4.1964)
ruší § 22 až 24
87/1968 Sb.
(k 1.7.1968)
mění § 25
8/1982 Sb.
(k 1.2.1982)
ruší § 19
109/1984 Sb.
(k 1.1.1985)
mění § 17, odst. 1
180/1990 Sb.
(k 1.7.1990)
mění, doplňuje §18 a 20
37/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
154/1993 Sb.
(k 27.5.1993)
nepřímo, stanoví nové sazby
308/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
143/1994 Sb.
(k 1.10.1994)
nepřímo, stanoví nové sazby
182/1994 Sb.
(k 1.10.1994)
mění § 26
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění, doplňuje
113/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
mění, doplňuje
61/1999 Sb.
(k 1.10.1999)
mění § 17
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění § 15
247/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
nové sazby, částky v § 17 odst. 1
238/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (14 novelizačních bodů, - v souvislosti s Hasičským záchr. sborem)
413/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
nové sazby - částky v § 17 odst. 1
420/2002 Sb.
 
 
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění 15 novelizačních bodů
421/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
vkládá § 17a
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 31 odst. 2
417/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
nepřímo mění sazby v § 17 odst. 1
588/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
nepřímo, nové sazby (hodnoty)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 5 odst. 2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 1,§ 17a a § 18, nová přechodná ustanovení
305/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 16 a § 16
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVÁ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(vypuštěn zák. č. 308/1993 Sb.)
§ 2
Osobní rozsah nemocenské péče v ozbrojených silách
(1) Účastníky nemocenské péče v ozbrojených silách (dále jen „účastníci“) jsou
a) vojáci z povolání (dále jen „vojáci“),
b) žáci vojenských škol, kteří nejsou vojáky (dále jen „žáci vojenských škol“),
c) příslušníci bezpečnostních sborů.1)
(2) Nemocenská péče v ozbrojených silách (dále jen „nemocenská péče“) se vztahuje v rozsahu dále uvedeném i na rodinné příslušníky účastníků, nejsou-li sami účastníky podle tohoto zákona nebo nejsou-li pojištěni nebo zabezpečeni podle jiných předpisů; nevztahuje se na rodinné příslušníky vojáků základní služby a vojáků v záloze povolaných k vojenské činné službě.
(3) (vypuštěn 308/1993 Sb.)
§ 3
Rodinní příslušníci
(1) Za rodinné příslušníky podle tohoto zákona se považují:
a) manželka (manžel),
b) děti do skončení povinné školní docházky,
c) děti od skončení povinné školní docházky do dosažení věku 26 let, pokud se soustavně připravují předepsaným výcvikem nebo studiem na budoucí povolání nebo jsou pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu trvale neschopny k práci,
d) družka (druh), pokud žije s účastníkem ve společné domácnosti alespoň 3 měsíce.
(2) Za rodinné příslušníky se dále považují, pokud jsou výživou převážně odkázáni na účastníka:
a) schovanci, vnuci a sourozenci do skončení povinné školní docházky,
b) schovanci, vnuci a sourozenci od skončení povinné školní docházky do dosažení věku 26 let, pokud se soustavně připravují předepsaným výcvikem nebo studiem na budoucí povolání nebo jsou pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu trvale neschopni k práci,
c) rodiče, prarodiče, tchán a tchyně,
d) sestra nebo dcera, pokud vede ovdovělému nebo rozvedenému (rozloučenému) účastníku jeho domácnost a pečuje v ní aspoň o jedno jeho dítě ve věku do skončení povinné školní docházky.
(3) Za rodinného příslušníka se považuje také bývalá manželka (manžel) účastníka, pokud účastník má vůči ní vyživovací povinnost.
§ 4
Vznik účasti na nemocenské péči a její zánik
(1) Účast vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů na nemocenské péči vzniká dnem nastoupení činné služby v ozbrojených silách nebo služby v bezpečnostních sborech a zaniká dnem propuštění z činné služby nebo dnem skončení služebního poměru.
(2) U žáků vojenských škol vzniká účast na nemocenské péči dnem nástupu do vojenské školy a zaniká dnem propuštění z ní.
(3) (vypuštěn č. 308/1993 Sb.)
§ 5
Vznik a trvání nároku.
Ochranná lhůta
(1) Dávky nemocenské péče náleží účastníkům a jejich rodinným příslušníkům, jestliže podmínky rozhodné pro jejich poskytnutí se splnily v době
a) účasti na nemocenské péči,
b) po kterou účastník pobírá nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství,
c) ochranné lhůty.
(2) Ochranná lhůta činí 7 dnů od zániku účasti na nemocenské péči (§ 4); jestliže však účastník byl naposledy účasten nemocenské péče po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik