Input:

303/1948 Sb., Vládní nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 303/1948 Sb., Vládní nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 42/1952 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. prosince 1948
o plánovacích referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení, a podle § 37, odst. 3 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky:
§ 1.
(1) Krajský národní výbor je nositelem plánování v kraji a je za jeho výkon odpovědný.
(2) Pro sestavování krajského plánu a pro koordinaci a řízení činnosti krajského národního výboru v oboru plánování se zřizuje u každého krajského národního výboru plánovací referát. Plánovací referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení zejména počet oddělení, stanoví generální sekretariát Hospodářské rady v dohodě s ministerstvem vnitra.
(3) Plánovací referát obstarává podle odstavce 2 zejména tyto úkoly:
a) provádí podrobný průzkum podmínek, potřeb a zdrojů výroby a služeb v kraji; při tom vyznačuje nejvýhodnější územní rozmístění a rozvržení plánovaných úkolů v kraji;
b) účastní se zpracovávání plánovaných úkolů celostátního významu, určených pro kraj, a posuzuje s hlediska kraje možnost jejich provedení a jejich hospodářské důsledky; přitom - jakož i při plnění ostatních svých úkolů - dbá, aby byly mobilisovány všechny zdroje, podchycena iniciativa pracujícího lidu a využito všech výrobních prostředků;
c) sestavuje v rámci jednotného hospodářského plánu a na podkladě dílčích plánů ostatních referátů plán úkolů, jejichž plánování příslušní krajskému národnímu výboru (vlastní krajský plán);
d) vypracovává na základě plánovaných úkolů celostátního významu [písm. b)] a vlastního krajského plánu [písm. c)] a podle směrnic nadřízeného plánovacího úřadu návrh souborného plánu kraje a předkládá jej tomuto úřadu ke schválení;
e) opatřuje na základě schváleného souborného plánu [písm. d)] územní plán kraje nebo jeho částí; tento plán určuje konečné územní rozmístění úkolů stanovených souborným plánem a je podkladem pro řízení a usměrňování plánovité výstavby obcí;
f) sestavuje dlouhodobý program výstavby kraje a jeho částí;
g) řídí a kontroluje práce okresních a místních plánovacích orgánů;
h) plní další úkoly uložené nadřízeným plánovacím úřadem;
ch) sleduje průběh plnění souborného plánu kraje [písm. d)], kontroluje plnění vlastního krajského plánu [písm. c)] a spolupůsobí při kontrole plnění plánovaných úkolů