Input:

300/1948 Sb., Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 300/1948 Sb., Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 35/1949 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. prosince 1948
o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro všeobecné vnitřní věci. V čele tohoto referátu je předseda krajského národního výboru.
(2) V krajích s počtem obyvatel nad 1 000 000 může rada krajského národního výboru na návrh předsedův rozděliti referát pro všeobecné vnitřní věci na dvě skupiny. V tomto případě pověří předseda některého ze svých náměstků, který nevede žádný referát, vedením jedné z těchto skupin. Náměstek předsedy má jako vedoucí skupiny postavení referenta.
(3) Referát pro všeobecné vnitřní věci se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo vnitra.
§ 2.
(1) Počínajíc dnem 1. ledna 1949 obstarávají se v referátu pro všeobecné vnitřní věci:
a) úkoly spojené s výkonem funkce předsedy krajského národního výboru a krajského tajemníka; při plnění těchto úkolů budiž sledován vládní program tak, aby podle něho byla zaměřena veškerá činnost krajského národního výboru a aby se jeho pracovních možností využilo pružně především k provedení těch úkolů, které jsou s hlediska vládního programu nejdůležitější;
b) práce souvisící se všeobecným dohledem krajského národního výboru na podřízené národní výbory;
c) všeobecné práce pro plenární zasedání, schůze rady a pro schůze komisí zřízených v oboru činnosti referátu pro všeobecné vnitřní věci.
(2) Ke splnění úkolů stanovených v odstavci 1 vyvíjí referát pro všeobecné vnitřní věci zejména tuto činnost:
1. Vykonává přípravné práce pro zahájení činnosti krajského národního výboru a zajišťuje předpoklady pro tuto činnost, zvláště dbá o jeho umístění a věcné vybavení;
2. vykonává pomocné práce spojené s plněním úkolů uložených předsedovi krajského národního výboru, zejména pokud jde o sjednocování činnosti jednotlivých referátů a provádění směrnic nadřízených orgánů a plenárního zasedání