Input:

30/1955 Sb., Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky Garance

č. 30/1955 Sb., Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. června 1955
o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:
§ 1.
(1) O rozvoj výzkumu a mírového využití atomové energie pečuje vládní výbor pro výzkum a mírové využití atomové energie (dále jen „vládní výbor“).
(2) Vládní výbor se skládá z předsedy a členů, které jmenuje a odvolává vláda.
§ 2.
(1) Úkoly vládního výboru stanoví jeho statut, který vydá vláda.
(2) Vládní výbor může na základě směrnic vlády ukládat úkoly ve výzkumu a mírovém využití atomové energie jednotlivým ministrům a vedoucím ústředních úřadů.
(3) K zabezpečení plnění svých úkolů vydává vládní výbor závazné směrnice a pokyny.
§ 3.
(1) Pro provádění výzkumu a využití atomové energie pro mírové účely zřizuje se Ústav jaderné fysiky (dále jen „ústav“).
(2) Úkolem ústavu je
a) provádět základní a aplikovaný výzkum v oboru jaderné fysiky, radiochemie a jaderné energetiky, zaměřený zvláště na využití výsledků v energetickém hospodářství Československé republiky, jakož i ve vědě a v praxi jiných oborů, zvláště v průmyslu, v zemědělství a ve zdravotnictví;
b) pečovat o rychlé převádění získaných vědeckých poznatků, výsledků výzkumu, technických a výrobních zkušeností do praxe, zvláště