Input:

30/1950 Sb., Vládní nařízení o přestupech mezi veřejným pensijním zaopatřením a národním (veřejnoprávním) důchodovým pojištěním a o přestupech ve veřejném pensijním zaopatření, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 30/1950 Sb., Vládní nařízení o přestupech mezi veřejným pensijním zaopatřením a národním (veřejnoprávním) důchodovým pojištěním a o přestupech ve veřejném pensijním zaopatření, platné do 31.12.1956
[zrušeno č. 55/1956 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. března 1950
o přestupech mezi veřejným pensijním zaopatřením a národním (veřejnoprávním) důchodovým pojištěním a o přestupech ve veřejném pensijním zaopatření.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 odst. 3 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění (dále jen „zákon“), a podle čl. V zákona č. 70/1948 Sb., o sjednocení některých předpisů ve veřejnoprávním sociálním pojištění:
§ 1.
Rozsah.
(1) Toto nařízení upravuje nároky osob,
a) které byly pojištěny podle předpisů o národním důchodovém pojištění (bývalém veřejnoprávním důchodovém pojištění) a které se staly veřejnými zaměstnanci (§ 7 odst. 1 a 2 zákona;
b) jejichž nároky z veřejného pensijního zaopatření zanikly jinak než smrtí nebo vyplacením odbytného (odstupného);
c) které po přestupu mezi dvěma zaměstnavateli zůstaly veřejnými zaměstnanci, vznikl-li jim nárok na důchod podle předpisů o národním důchodovém pojištění nebo nárok na odpočivné (zaopatřovací) platy podle předpisů o veřejném pensijním zaopatření po 30. září 1948.
(2) Ustanovení tohoto nařízení platí i pro vojenské osoby z povolání.
§ 2.
Přestupy z národního (veřejnoprávního) důchodového pojištění do veřejného pensijního zaopatření.
(1) Osobám, které přestoupily z národního (veřejnoprávního) důchodového pojištění do veřejného pensijního zaopatření, se započítává do doby pro nárok na odpočivné (zaopatřovací) platy a pro jejich výměru doba
a) pojištění získaná v národním důchodovém pojištění a v bývalém veřejnoprávním důchodovém pojištění (§ 267 odst. 2 zákona),
b) pracovní neschopnosti, v níž měl pojištěnec nárok na dávky nemocenského pojištění [§ 61 odst. 2 písm. d) zákona],
c) dříve započtená ve veřejném pensijním zaopatření.
(2) Doby pojištění a náhradní doba se započítávají plně zaměstnancům ustanoveným se služebním platem (bez výchovného) do 72.000 Kčs ročně a příslušníkům ozbrojených sborů. Zaměstnancům ustanoveným se služebním platem přes 72.000 Kčs ročně se započítávají tyto doby plně, jen pokud jejich úhrn nepřesahuje 20 let; z přesahující doby se započítávají jen čtyři desetiny.
(3) Započtení se provede ke dni, kdy se pojištěnec stal veřejným zaměstnancem, při ustanovení se zpětnou platností ke dni doručení jmenovacího dekretu, a jde-li o vojenské osoby z povolání, ke dni rozhodnutí o jmenování. Zaniklo-li však národní (veřejnoprávní) důchodové pojištění k pozdějšímu dni, provede se započtení ke dni zániku pojištění; byl-li z tohoto pojištění přiznán starobní nebo invalidní důchod, provede se započtení ke dni zániku nároku na tento důchod.
(4) Ke dni započtení zanikají nároky na dávky z národního (veřejnoprávního) důchodového pojištění s výjimkou nároku na odškodnění za pracovní úrazy nastalé v době pojištění.
(5) Vznikne-li zaměstnanci ustanovenému se zpětnou platností nebo jeho pozůstalým zpětně