Input:

14/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 14/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2024,
kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., vyhlášky č. 21/2010 Sb., vyhlášky č. 261/2013 Sb. a vyhlášky č. 238/2017 Sb., se mění takto:
1. § 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 zní:
㤠11
Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole
(K § 64 zákona)
Pro podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole se použijí obdobně ustanovení vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři22.


22Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři“.
2. § 12 až 16a se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 5b zrušují.
3. V § 26a se slova pod nadpisem paragrafu „(K § 81