Input:

3/1951 Sb., Nařízení, kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich, platné do 30.4.1959 Archiv

č. 3/1951 Sb., Nařízení, kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich, platné do 30.4.1959
[zrušeno č. 22/1959 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 13. ledna 1951,
kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich.
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem spravedlnosti podle § 2 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 6 zákona č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon“):
§ 1.
Předměty a sazby soudních poplatků (dále jen „poplatky“) jsou uvedeny v připojeném sazebníku, který je součástí tohoto nařízení.
§ 2.
(1) Pro určení hodnoty předmětu řízení (§ 3 odst. 2 zákona) je rozhodnou běžná cena v místě a čase, kde a kdy bylo řízení zahájeno.
(2) K příslušenství se při výpočtu ceny nepřihlíží.
§ 3.
(1) Kolkovými známkami se platí, není-li stanoveno jinak,
a) poplatky nepřevyšující 1.000 Kčs a
b) poplatky, které se platí na písemnou výzvu soudu a nepřevyšují 300 Kčs.
(2) Nedoplatky poplatků převyšujících 1.000 Kčs mohou býti do 300 Kčs zaplaceny kolkovými známkami, dal-li