Input:

296/1948 Sb., Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu Garance

č. 296/1948 Sb., Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1948
o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2, písm. g) a se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
ČÁST I.
Podmínky pro stavební činnost v letech 1949 až 1953.
§ 1.
Přípustná stavební činnost.
(1) Stavební práce lze provádět jen
a) na stavbách zařazených do prováděcích plánů, stanovených podle zákona o pětiletém plánu (dále jen „prováděcí plány“), nebo
b) jde-li o udržovací stavební práce.
(2) Stavební povolení lze udělovat, jen je-li jich třeba pro stavební práce uvedené v odstavci 1.
(3) Stavebními pracemi se rozumějí práce všeho druhu, jichž je třeba k provedení a dokončení jakýchkoli staveb, a dále všechny práce a výkony k této činnosti patřící.
(4) Udržovací stavební práce lze provádět jen, jsou-li nutné z důvodů hospodářských nebo bezpečnostních, nepřesahují-li udržování objektů v jejich dosud užívaném rozsahu a není-li k nim třeba stavebního povolení.
§ 2.
Úprava povolování a provádění staveb.
(1) Ministerstvo techniky může v dohodě s příslušnými ministerstvy vyhláškou v Úředním listě
a) upravit časové rozvržení staveb zařazených do prováděcích plánů zavedením evidenčních listů, aby se zajistilo provedení ustanovení § 1, odst. 1, písm. a), při čemž se může podle potřeby odchýlit od ustanovení předpisů o správním řízení, pokud upravují přípustnost opravných prostředků,
b) upravit určování a změny pořadí, ve kterém stavby zařazené do prováděcích plánů smějí být provedeny, a zastavit nebo omezit na určitou dobu provádění těchto staveb,
c) zastavit vydávání stavebních povolení pro stavby zařazené do prováděcích plánů, když se tyto stavby nedají provést v době předpokládané těmito plány, a
d) nařídit zrušení nebo omezení již vydaných stavebních povolení, i když jsou pravoplatná, pro stavby nezařazené do prováděcích plánů a pro stavby, které nemohou být nebo nebyly provedeny v době a v rozsahu podle prováděcích plánů.
(2) Vyhláška vydaná podle odstavce 1, písm. b) a d) může stanovit potřebná opatření zabezpečovací a opatření, aby stavebnin určených pro pokračování v stavebních pracech bylo použito pro stavby zařazené do prováděcích plánů.
ČÁST II.
Podmínky územního plánování
§ 3.
Stavební obvod.
(1) Pro každou obec, v níž budou prováděny pozemní novostavby uvedené v § 1, odst. 1, písm. a) nebo stavby jimi vyvolané, určí krajský národní výbor po slyšení místního a okresního národního výboru, přihlížeje k potřebě ploch pro jednotlivé účely a druhy staveb, jakož i k platnému upravovacímu plánu, jeden nebo více stavebních obvodů s těmito právními účinky:
a) vyvlastňovat pozemky pro pozemní stavby a udělovat povolení k rozdělení nebo přeměně pozemků na staveniště, jakož i stavební povolení, lze jen uvnitř stavebního obvodu obce;
b) mimo stavební obvod lze povolit stavby a vyvlastňovat potřebné stavební pozemky jen pro účely zemědělství, lesnictví, hornictví nebo jiné