Input:

290/1948 Sb., Nařízení o zdanění zásob zboží všeobecnou daní Garance

č. 290/1948 Sb., Nařízení o zdanění zásob zboží všeobecnou daní
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 29. prosince 1948
o zdanění zásob zboží všeobecnou daní.
Ministr financí nařizuje podle § 38, písm. a) zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:
§ 1.
(1) Všeobecné dani ze zásob (dále jen „daň ze zásob“) podléhá zboží uvedené v oddílu A sazebníku všeobecné daně, které je dne 31. prosince 1948 v podnicích (závodech) maloobchodních nebo velkoobchodních, v podnicích skladištních (včetně speditérů), v řemeslných podnicích a ostatních živnostenských podnicích, u komisionářů, u jednatelů, v podnicích ubytovacích nebo stravovacích, v přepravě, u osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy, u Národního pozemkového fondu, u Národní správy majetkových podstat majetkového úřadu a vystěhovaleckého fondu, u zastaváren nebo aukčních síní. Nezáleží na tom, zda je zboží určeno k dalšímu odbytu v nezměněném stavu, po opracování či po úpravě, nebo zda má sloužit k další výrobě, spotřebě nebo jinému použití v podniku, pokud se v odstavci 2 nestanoví jinak.
(2) Dani ze zásob nepodléhá zboží používané nebo určené v podniku jako provozní nebo jiné podnikové zařízení. U zastaváren podléhají dani ze zásob pouze předměty již propadlé.
§ 2.
(1) Daň ze zásob jsou povinny platit podniky uvedené v § 1, odst. 1, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Daň ze zásob zboží, které je v přepravě, jsou povinni zaplatit příjemci zboží.
(3) Skladištní podniky a aukční síně jsou povinny platit daň ze zásob toliko ze zboží, jehož majitel nebo uschovatel jim není znám. Ze zboží, jehož majitel nebo uschovatel je jim znám, je povinen platit daň ze zásob podnikatel, který je oprávněn se zbožím nakládat.
(4) Daň ze zásob nejsou povinny platit:
a) zemědělské podniky (podniky obhospodařující zemědělskou půdu),
b) peněžní podniky,
c) veřejné léčebné i ošetřovací ústavy,
d) obchodní podniky, a to jen u zboží, u něhož jsou podle oddílu A sazebníku všeobecné daně poplatníky této daně,
e) veřejné podniky [§ 3, odst. 2, písm. a) zákona o všeobecné dani], pokud jde o zboží nalézající se v jejich výrobnách nebo pro tyto výrobny určené.
§ 3.
Podkladem pro výpočet daně ze zásob jsou druh, množství a cena zboží, které poplatník byl povinen uvést v soupisu zásob pořízeném podle vyhlášky ministerstev vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, průmyslu, výživy, vnitra a financí ze dne 24. prosince 1948, č. 3290 Ú. l. I., o soupisu zásob zboží, o zákazu přemisťování zboží a o přechodném uzavření obchodů.
§ 4.
(1) Sazba daně činí u zásob v maloobchodních podnicích (závodech), ve výrobních řemeslných podnicích