Input:

29/1950 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 29/1950 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 101/1964 Sb.]
ZÁKON
ze dne 9. března 1950,
kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 17/1947 Sb., o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se odstavce 3 až 9 označují jako odstavce 4 až 10 a před ně se vkládá nový odstavec 3 tohoto znění:
„(3) Nároky podle tohoto zákona příslušejí též osobám, které pozbyly československého občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, pokud mají bydliště na území Československé republiky.“
2. K ustanovení § 2 odst. 2 se připojuje další věta tohoto znění:
„Totéž platí o dobách zaměstnání vykonávaného na území Československé republiky v době dočasného obsazení cizí státní mocí a vyňatého z pojistné povinnosti důchodového pojištění, a to i tehdy, kdyby k tomuto vynětí nebylo došlo podle československých předpisů.“
3. V § 3 se odstavce 7 až 9 označují jako odstavce 8 až 10 a před ně se vkládá nový odstavec 7 tohoto znění:
„(7) Za doby pojištění na podkladě práce v hornictví mimo území Československé republiky náležejí osobám, které nezískaly alespoň 4 roky pojištění, a z nich alespoň jeden rok po 5. květnu 1945, na podkladě práce v hornictví v Československé republice, k důchodům napadlým po 30. září 1948 zvyšovací částky vždy jen podle § 71 odst. 3 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění.“
4. Ustanovení § 4 odst. 1 první věty zní:
„(1) Nezískal-li pojištěnec do pojistného případu v československém důchodovém pojištění dobu uvedenou v § 2 odst. 3, poskytnou se oprávněným osobám, měly-li by po zhodnocení doby uvedené v § 2 odst. 1 a 2 splněnu základní podmínku (dokončenou čekací dobu) pro nároky z důchodového pojištění v československém pojištění tyto důchody:
a) pojištěnci ... Kčs 3.600 ročně,
b) vdově (vdovci) a sirotu oboustranně osiřelému ... Kčs 2.400 ročně,
c) ostatním pozůstalým ... Kčs 1.800 ročně.“
5. Ustanovení § 13 zní:
„Výplata převzatých důchodů.
§ 13.
Výplata převzatých důchodů počíná prvním dnem měsíce následujícího po podání návrhu nebo u krajanů vracejících se do vlasti [§ 1 odst. 1 písm. a)] po jejich přesídlení; u úrazů podle § 7 se však poskytnou důchodové splátky za dobu od 5.